Home   /   Pressrelease    /    Delårsrapport januari –...

Delårsrapport januari – juni 2016

FÖRVÄRV AV VIVOLINE FÖRSTÄRKER PRODUKT- OCH FORSKNINGSPORTFÖLJEN

ANDRA KVARTALET (APR – JUN 2016)

• Försäljningen under kvartalet ökade med 18 procent och uppgick till 34,5 MSEK (29,1). Försäljningen utan kapitalvaror* under kvartalet ökade med 9 procent och uppgick till 29,8 MSEK (27,4). Försäljningsökningen utan kapitalvaror var 11 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångskostnader ökade med 51 procent och uppgick till 6,9 MSEK (4,6) motsvarande en EBITDA marginal exklusive engångskostnader om 20 procent. Engångskostnader relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och budet på Vivoline har belastat kvartalet med 2,2 MSEK, vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 4,8 MSEK (4,6) motsvarande en EBITDA marginal om 14 procent.
• Nettoresultatet uppgick till 1,5 MSEK (1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,07 SEK (0,05) efter att avskrivningar om 3,1 MSEK (2,9) belastat kvartalet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,1 MSEK (8,8).
• Försäljning för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™) stod för 42 procent (39) av den totala försäljningen inklusive kapitalvaror.
• 3 XPS™ kontrakt slöts i USA under kvartalet, varav 2 XPS™ har levererats och intäktsförts under perioden.
• Under kvartalet förvärvade XVIVO Perfusion 97 procent av aktierna och 99 procent av teckningsoptionerna av serie 2015/2016 i det noterade bolaget Vivoline Medical AB. Det sammanslagna bolaget skapar mer resurser och kompetens för att ta professor Stig Steens världsledande forskning, inom primärt hjärttransplantation, till marknaden, samt förstärker XVIVO Perfusions ställning som marknadsledande inom Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP).
• PrimECC studien påbörjades under kvartalet. PrimECC® är en CE-märkt och patentskyddad produkt, som är utvecklad för att förbereda (priming på engelska) hjärtlungmaskiner inför öppen hjärtkirurgi.
• STEEN Solution™ användes för första gången någonsin för att ge lokal leverans av ett kemoterapeutiskt medel till en patient som lider av metastatiskt lungsarkom genom In-Vivo Lung Perfusion (IVLP).
• XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2016/2018 riktat till anställda fulltecknades.

PERIODEN (JAN – JUN 2016)

• Försäljningen under perioden ökade med 12 procent och uppgick till 68,0 MSEK (60,9). Försäljningen utan kapitalvaror* under perioden ökade med 12 procent och uppgick till 58,8 MSEK (52,5). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångskostnader ökade med 56 procent och uppgick till 14,2 MSEK (9,1) motsvarande en EBITDA marginal exklusive engångskostnader om 21 procent. Engångskostnader relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och budet på Vivoline har belastat perioden med 4,6 MSEK, vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 9,6 MSEK (7,5) motsvarande en EBITDA marginal om 14 procent.
• Nettoresultatet uppgick till 2,6 MSEK (1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,12 SEK (0,05) efter att avskrivningar om 6,2 MSEK (5,6) belastat perioden.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,3 MSEK (2,9) och kassan förstärktes med 0,6 MSEK under perioden till 41,8 MSEK, trots att förvärvet av Vivoline påverkat kassan med -7,6 MSEK.
• Total försäljning för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™) stod för 41 procent (42) av den totala försäljningen inklusive kapitalvaror.
• 5 XPS™ såldes under perioden, varav av 2 till Europa och 3 till USA. Frankrike och Schweiz var nya länder som fick tillgång till XPS™ under perioden.
• XVIVO Perfusion AB:s aktie upptogs till handel på Nasdaq First North Premier den 8 februari 2016. Bolagets aktier handlas fortsatt med samma kortnamn och ISIN-kod.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Den 14 juli avslutades den förlängda acceptperioden för budet på aktierna och teckningsoptionerna av serie 2015/2016 i Vivoline Medical AB. Under den förlängda acceptperioden lämnades ytterligare 179 097 aktier och 28 155 teckningsoptioner in i budet, varigenom XVIVO Perfusion blev ägare till 98,6 procent av aktierna och 99,6 procent av teckningsoptionerna. Med anledning härav beslutade styrelsen om emission av 30 065 aktier i XVIVO Perfusion som betalning för de inlämnade aktierna och teckningsoptionerna.
• Vid rapportens publicering har 39 kliniker tillgång till XPS™ och LS-1**, varav 20 kliniker i USA och 19 kliniker i Europa och övriga världen.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredagen den 15 juli 2016. Telefon: 08-50336434, ange kod 41101325

Göteborg 15 juli 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Försäljning av Kapitalvaror är försäljningsintäkter från XPS™.  Försäljning utan Kapitalvaror är all annan försäljning.
** Vivolines EVLP-maskin.

Fill out the form to watch the video