Home   /   Pressrelease    /    Delårsrapport januari – juni 2...

Delårsrapport januari – juni 2017

Fortsatt tillväxt och forskningsframsteg

ANDRA KVARTALET (APR – JUN 2017)

• Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 22 procent och uppgick till 36,4 MSEK (29,8). Ökningen motsvarar 16 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under kvartalet ökade med 7 procent och uppgick till 37,0 MSEK (34,5). Ökningen motsvarar 2 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 6,2 MSEK (6,9) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 17 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har belastat kvartalet med 0,6 MSEK (2,2), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 5,7 MSEK (4,8) motsvarande en EBITDA marginal om 15 procent.
• Rörelseresultatet var 2,0 MSEK (1,7), efter att avskrivningar om 3,7 MSEK (3,1) har belastat kvartalet.
• Nettoresultatet uppgick till 1,1 MSEK (1,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,04 SEK (0,07).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,7 MSEK (8,1).
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 31 procent (32) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Extra bolagsstämma hölls den 10 april 2017 där det beslutades att godkänna styrelsens förslag om nyemission om högst 2 361 408 nya aktier. Nyemissionen fulltecknades av Tredje AP-fonden, Norron,  Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden. Bolaget tillfördes cirka 181 miljoner kronor före emissionskostnader genom denna nyemission.
• Till följd av utnyttjande av teckningsoptioner har antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) under juni 2017 ökat med 215 000 aktier och röster. Bolaget tillfördes cirka 13 miljoner kronor genom denna nyemission.

PERIODEN (JAN – JUN 2017)

• Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 19 procent och uppgick till 70,0 MSEK (58,8). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under perioden ökade med 10 procent och uppgick till 74,5 MSEK (68,0). Ökningen motsvarar 4 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 11,3 MSEK (14,2) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 15 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har belastat perioden med 1,9 MSEK (4,6), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 9,4 MSEK (9,6) motsvarande en EBITDA marginal om 13 procent.
• Rörelseresultatet var 2,0 MSEK (3,4), efter att avskrivningar om 7,4 MSEK (6,2) har belastat perioden.
• Nettoresultatet uppgick till 1,0 MSEK (2,6), vilket gav ett resultat per aktie om 0,04 SEK (0,12).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,7 MSEK (13,3).
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 33 procent (31) av försäljningen utan kapitalvaror.
• 2 XPS™ levererades under perioden, varav en XPS™ till Australien och en XPS™ till Nederländerna, vilka båda är nya länder som fick tillgång till XPS ™. Vid periodens utgång hade 45 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™*.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Inkluderingen av alla 220 (110 + 110) patienterna är slutförd i NOVEL-studien som genomförs i USA med STEEN Solution™ och XPS™. Denna kliniska studie kommer att utgöra underlag för bolagets PMA (Pre-Market Approval) ansökan hos FDA. I USA görs cirka 40 procent av alla lungtransplantationer i världen och STEEN Solution™ och XPS™ är redan tidigare godkänt för försäljning i USA under ett så kallat HDE-godkännande (Humanitarian Device Exemption).
• PrimECC® studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har färdigrekryterats Studien har för avsikt att utöka den kliniska dokumentationen för PrimECC® och inkluderade totalt 80 (40+40) patienter. Analys av resultaten kommer nu att påbörjas och den första publikationen från studien är beräknad till senare delen av 2017.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredagen den 14 juli 2017. Telefon: +46 (0)8 5059 6306, ange kod 20105534#

Göteborg den 14 juli 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Vivolines EVLP-maskin.

Fill out the form to watch the video