Home   /   Pressrelease    /   

Delårsrapport januari–mars 201...

Delårsrapport januari–mars 2013

Stark försäljningstillväxt och positivt kassaflöde från den löpande verksamheten

FÖRSTA KVARTALET

• Omsättningsökningen var 23 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 16,3 MSEK (13,8*), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 MSEK (5,0*) motsvarande en EBITDA marginal om 23 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 2,4 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,12 SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,0 MSEK.

• I slutet mars återkom FDA med ytterligare kompletterande frågor rörande ansökan om marknadsgodkännande för STEEN Solution™ på den amerikanska marknaden. Frågorna planeras vara besvarade vid månadsskiftet april/maj.

• Den kliniska studien i USA fortgår enligt plan, med goda kliniska resultat, 36 av planerade 42 patienter var transplanterade vid periodens utgång. Företaget bedömer att studien kan avslutas under andra kvartalet 2013.

• Fortsatt mycket stort intresse från kliniker i USA.

• Lager och distribution av produkter för Europa/Asien har tagits över i egen regi.

• Förstärkning av marknads- och säljorganisationen med en global marknad- och säljchef samt en regionchef i Europa.

Göteborg 19 april 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Jämförelsetal 2012 är Vitrolifes segment Transplantation så som det redovisats i Vitrolifes rapportering.

Fill out the form to watch the video