Home   /   Pressrelease    /    Delårsrapport januari – mars 2...

Delårsrapport januari – mars 2014

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH REGULATORISKA FRAMGÅNGAR MED XPS™ OCH STEEN SOLUTION™

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MAR 2014)

• Försäljningen under kvartalet uppgick till 18,3 MSEK (16,3), motsvarande en ökning om 12 procent i SEK. Omsättningsökningen var 10 procent i lokala valutor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (3,8) motsvarande en EBITDA marginal om 17 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 1,8 MSEK (2,4), vilket gav ett resultat per aktie om 0,09 SEK (0,12).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 MSEK (4,0) på grund av förändring i rörelseskulder -3,6 MSEK och inbetald skatt -2,6 MSEK.

• STEEN Solution™ och relaterade produkter stod för 24 procent (16) av den totala försäljningen.

• Den av FDA inkallade expertpanelen röstade enhälligt, med röstsiffrorna 10-0, för att XPS™ System med STEEN Solution™ uppfyller kraven för HDE-godkännande (Humanitarian Device Exemption).

• XPS™ har erhållit CE-märke, vilket möjliggör försäljning av XPS™ och tillhörande engångsartiklar i Europa.

• I Turkiet har den första lungtransplantationen med en lunga som behandlats med STEEN Solution™-metoden genomförts på Sureyyapasa Teaching Hospital.

• Barnes Jewish Hospital i St Louis, som är en pionjär inom lungtransplantation, blir den tionde transplantationskliniken att delta i NOVEL studien. Organ Procurement Organization* (OPO) Mid-America Transplant Services i Missouri har köpt en XPS™ för att stärka samarbetet mellan transplantationscentra och OPO. Bolaget räknar med att under andra kvartalet mot kostnadsteckning fortsätta placera ut XPS™ på transplantationscentra i USA.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 onsdagen den 23 april 2014. Telefon: 08-50336434, ange kod 1319928

Göteborg 23 april 2014

XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* En OPO eller Organ Procurement Organization är ansvarig för samordning och utvärdering av donerade organ för organtransplantation i en region i USA.

Fill out the form to watch the video