Home   /   Pressrelease    /    Delårsrapport januari – septem...

Delårsrapport januari – september 2016

Fortsatt god försäljningstillväxt och positivt operativt kassaflöde

TREDJE KVARTALET (JUL – SEP 2016)

• Försäljningen under kvartalet ökade med 19 procent och uppgick till 31,7 MSEK (26,6). Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vivoline med 1,6 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten under kvartalet till 13 procent i SEK och 12 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster ökade med 22 procent och uppgick till 5,4 MSEK (4,4) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 17 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och förvärvet av Vivoline har belastat kvartalet med 2,7 MSEK, vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 2,7 MSEK (4,4) motsvarande en EBITDA marginal om 9 procent.
• Rörelseresultatet var -0,7 MSEK (1,5), efter att avskrivningar om 3,5 MSEK (2,9) har belastat kvartalet.
• Nettoresultatet uppgick till -0,6 MSEK (1,3), vilket gav ett resultat per aktie om -0,02 SEK (0,06).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,4 MSEK (2,8).
• Försäljning för varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™, LS™* samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 35 procent (29) av den totala försäljningen.
• 2 XPS™ kontrakt slöts i USA under kvartalet, varav 1 XPS™ har levererats och intäktsförts under perioden.
• Under kvartalet förvärvade XVIVO Perfusion ytterligare 1,6 procent av aktierna och 0,7 procent av teckningsoptionerna av serie 2015/2016 i Vivoline Medical AB. Detta innebär att XVIVO Perfusion förvärvat totalt 98,6 procent av aktierna och 99,6 procent av teckningsoptionerna. XVIVO Perfusion begärde tvånginlösen av de resterande Aktierna och Teckningsoptionerna. Vivolines Aktier och Teckningsoptioner avnoterades från Nasdaq First North den 8 juli 2016.

PERIODEN (JAN – SEP 2016)

• Försäljningen under perioden ökade med 14 procent och uppgick till 99,8 MSEK (87,6). Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vivoline med 1,6 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten under perioden till 12 procent i SEK och 12 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster ökade med 45 procent och uppgick till 19,7 MSEK (13,6) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 20 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och förvärvet av Vivoline har belastat perioden med 7,3 MSEK, vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 12,4 MSEK (11,9) motsvarande en EBITDA marginal om 12 procent. Avskrivningar om 9,7 MSEK (8,5) har belastat perioden vilket ger ett rörelseresultat om 2,7 MSEK (3,4).
• Rörelseresultatet var 2,7 MSEK (2,4), efter att avskrivningar om 9,7 MSEK (8,5) har belastat perioden.
• Nettoresultatet uppgick till 2,1 MSEK (2,3), vilket gav ett resultat per aktie om 0,09 SEK (0,11).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18,7 MSEK (5,7).
• Total försäljning för varm perfusion STEEN Solution™, XPS™, LS™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 39 procent (38) av den totala försäljningen.
• 6 XPS™ levererades under perioden, varav av 2 till Europa och 4 till USA. Frankrike och Schweiz var nya länder som fick tillgång till XPS™ under perioden.
• XVIVO Perfusion AB:s aktie upptogs till handel på Nasdaq First North Premier den 8 februari 2016. Bolagets aktier handlas fortsatt med samma kortnamn och ISIN-kod.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Två LS™-kontrakt har slutits i Spanien efter kvartalets utgång.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15:00 torsdagen den 27 oktober 2016. Telefon: 08-506 921 80, ange kod 94108581

Göteborg 27 oktober 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Vivolines EVLP-maskin.

Fill out the form to watch the video