Home   /   Pressrelease    /   

Delårsrapport januari-Septembe...

Delårsrapport januari-September 2023

Tredje kvartalet 2023 (1 juli – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 146,6 MSEK (96,8), motsvarande en ökning om 51 procent i SEK och 42 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt utgjorde 37 procent och förvärvad tillväxt 5 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 23 procent, Abdominal förbrukningsvaror 100 procent och Services 68 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 80 procent (79). Total bruttomarginal var 73 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,3 MSEK (-4,7).
• Justerad EBIT uppgick till 14,4 MSEK (-0,7).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,9 MSEK (5,9) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (6).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,0 MSEK (9,9), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19 procent (10).
• Nettoresultatet uppgick till 2,3 MSEK (5,4).
• Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,18).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 24,8 MSEK (17,0), primärt ett resultat av ett starkt rörelseresultat före avskrivningar. Totalt kassaflöde uppgick till 424,4 MSEK (-18,4), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission 440 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -21,5 MSEK (-27,9).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Riktad nyemission inbringade 440 miljoner kronor före transaktionskostnader och genomfördes utan rabatt
• Amerikanska FDA ger XVIVO godkännande att i sin IDE kliniska studie inkludera hjärtan donerade efter cirkulationsstillestånd (DCD)
• XVIVOs hjärtpreservationsteknologi använd vid en andra framgångsrik Xenotransplantation (hjärta från gris till människa)
• Strategiskt samarbete inleds med MTJ Aviation för att stärka XVIVOs tjänst för organhämtning i USA
• Ytterligare patientinkludering i studien av PrimECC avslutas. Studiedata kommer analyseras och de strategiska möjligheterna skall utvärderas

Perioden 2023 (1 januari – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 441,8 MSEK (283,8), motsvarande en ökning om 56 procent i SEK och 45 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt utgjorde 39 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 34 procent, Abdominal förbrukningsvaror 71 procent och Services 75 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 80 procent (79). Total bruttomarginal var 74 procent (71).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,3 MSEK (4,1). Justerad EBIT uppgick till 41,9 MSEK (5,7).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,8 MSEK (35,0) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (12).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 81,4 MSEK (36,6), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 18 procent (13).
• Nettoresultatet stärktes till 23,3 MSEK (17,7).
• Resultat per aktie uppgick till 0,78 SEK (0,60).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,2 MSEK (6,1). Totalt kassaflöde uppgick till 341,4 MSEK (-118,5), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission 440 MSEK, betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S. r. l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -66,9 MSEK (-85,4).

Väsentliga händelser under perioden
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservations-teknologi påvisats även vid DCD-donation
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 30 procent av ländernas hjärttransplantationer har under perioden utförts med hjälp av vår teknologi
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology
• IDE-ansökan för XVIVOs hjärtpreservationsteknologi har godkänts av amerikanska FDA
• Inklusion av patienter färdigställd i den europeiska kliniska studien för hjärtpreservation
• Tjänsteerbjudandet i USA stärkts genom en kommersiell integration av STAR Teams
• Under perioden har antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) ökat med 1 667 551. Per den 30 september uppgår antalet aktier och röster till 31 499 470.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Första transplantationen genomförd i den amerikanska hjärtpreservationsstudien

VD-kommentar
“Företagets tillväxt under första halvåret fortsatte in i tredje kvartalet vilket var drivet av en ökad användning av maskinperfusion. Vi genomförde en lyckad kapitalanskaffning under kvartalet som gav företaget 440 miljoner kronor före transaktionskostnader. I och med det starka stödet från våra aktieägare är vi nu redo att genomföra vår strategi för att nå en marknadsledande position inom samtliga organ.” – Christoffer Rosenblad, VD

Fill out the form to watch the video