Home   /   Pressrelease    /    Kallelse till årsstämma i XVIV...

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels   vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, och

dels   anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 april 2017. Anmälan skall ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, per telefon 031-788 21 53, per fax 031-788 21 69 eller per e-post catrin.olsson@xvivoperfusion.com.

Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas i original tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.xvivoperfusion.com. Den som företräder juridisk person skall även förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 20 april 2017 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Anförande av verkställande direktören
8.  Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016
9.  Beslut om
 a.       fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning
 b.      resultatdisposition; och
 c.       ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2016 års förvaltning
10.  Valberedningens redogörelse för sitt arbete
11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12.  Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
13.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14.  Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
15.  Val av revisor
16.  Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
17.  Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen
18.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
19.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
20.  Beslut om ändring av bolagsordningen
21.  Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman (punkten 2)

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Björn Kristiansson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkten 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkten 12)

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkten 13) 

Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 1 000 000 kronor (850 000), varav 195 000 kronor till styrelsens ordförande (170 000), 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (100 000), 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (40 000), 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (40 000) samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott (25 000). Förslaget innebär en höjning av det totala styrelsearvodet med 150 000 kronor jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt av revisionskommittén godkänd faktura.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkten 14) 

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Fredrik Mattsson, Erik Von Schenck, Semmy Rülf, Gösta Johannesson, Folke Nilsson och Camilla Öberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Mattson.

Närmare uppgift om föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.xvivoperfusion.com.

Val av revisor (punkten 15) 

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor) för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Styrelsens förslag

Dispositioner beträffande Bolagets vinst (punkten 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkten 16)  

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av fem personer. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören är maximerad till sex månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den årliga rörliga ersättningen maximalt tre månadslöner. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med på förhand fastställda mål. Parametrarna är hänförliga till Bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt tolv månader och för övriga ledande befattningshavare maximalt sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning.

Styrelsen skall årligen utvärdera om man till årsstämman skall föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen (punkten 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 243 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på följande villkor (”Teckningsoptionsprogrammet”).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Vivoline Medical AB (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Dotterbolaget ska teckna teckningsoptionerna och därefter avyttra dem inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Sammanlagt 20 personer ska erbjudas rätten att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget.

Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska därefter förvärvas av de anställda till en kurs motsvarande marknadsvärdet vid utgivandetillfället.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 maj 2019 till och med 30 juni 2019. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av det vägda medelvärdet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med 15 maj 2017 till och med den 26 maj 2017, dock skall teckningskursen lägst motsvara de tidigare aktiernas kvotvärde.

Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökar Bolagets aktiekapital med 6 211 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Styrelsen föreslår även att styrelsen ska ges rätt att istället för att utge teckningsoptioner besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram såväl för deltagare i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är lämpligt som i andra fall där detta kan anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt som det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i Teckningsoptionsprogrammet.

Bolaget har sedan tidigare två utestående teckningsoptionsprogram av liknande karaktär. För ytterligare information hänvisas till not 2 i Bolagets bokslutskommuniké för 2016.

För giltigt beslut enligt punkten 17 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 18) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 360 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med förvärv eller kapitalanskaffningar.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om knappt tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

För giltigt beslut enligt punkten 18 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (punkten 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktie på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.

För giltigt beslut enligt punkten 19 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 20)

Styrelsen föreslår att § 7 i Bolagets bolagsordning ändras för att öka flexibiliteten, så att bestämmelsen får följande lydelse: 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller till revisor ha ett registrerat revisionsbolag. Mandattiden vid val av revisor gäller till och med slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Styrelsen föreslår vidare att § 11 i Bolagets bolagsordning ändras på grund av att lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har ändrat namn, så att bestämmelsen får följande lydelse:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För giltigt beslut enligt punkten 20 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständiga förslag enligt punkterna 2, 9 b) och 11-20, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.xvivoperfusion.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna översänds utan kostnad till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 614 088 stycken, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Göteborg i mars 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Fill out the form to watch the video