Home   /   Pressrelease    /    Kallelse till årsstämma i XVIV...

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) hålls tisdagen den 3 maj 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast onsdagen den 27 april 2016.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, Att: Catrin Olsson, per telefon 031-788 21 53, per fax 031-788 21 69 eller per e-post catrin.olsson@xvivoperfusion.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakts­formulär finns tillgängligt på www.xvivoperfusion.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken onsdagen den 27 april 2016 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 31 mars 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

Styrelsen

Fill out the form to watch the video