Home   /   Pressrelease    /   

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XVIV...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) hålls torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 17 april 2015.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, Att: Catrin Olsson, per telefon 031-788 21 53, per fax 031-788 21 69 eller per e-post catrin.olsson@xvivoperfusion.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.xvivoperfusion.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 17 april 2015 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 24 mars 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Fill out the form to watch the video