Home   /   Pressrelease    /    Kommuniké från årsstämma i XVI...

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma igår den 7 maj beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012

• Omval av styrelseledamöterna Semmy Rülf, Erik von Schenck, Magnus Nilsson, Fredrik Mattsson samt nyval av Folke Nilsson och Gösta Johannesson, i enlighet med Bures förslag. Till styrelsens ordförande nyvaldes Fredrik Mattsson.

• Styrelsearvode skall utgå med totalt 470.000 kronor, varav 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 80.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av företaget.

• Nyval av KPMG som revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

• Inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, i enlighet med Bures förslag.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Föreslagen emission av totalt 195.000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes. Optionsrätterna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen. Vid fullt utnyttjandeav optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka ca 2.500 kronor motsvarande en utspädningen om ca 1 procent av det totala antalet aktier och röster.

Göteborg 8 maj 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Fill out the form to watch the video