Home   /   Pressrelease    /   

Kommuniké från årsstämma i XVI...

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma den 23 april beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2014.

• Omval av styrelseledamöterna Semmy Rülf, Erik von Schenck, Magnus Nilsson, Fredrik Mattsson, Folke Nilsson och Gösta Johannesson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Fredrik Mattsson.

• Styrelsearvode skall utgå med totalt 520 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget.

• Inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om

nyemission av högst 2 150 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Föreslagen emission av totalt 215 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes. Teckningsoptionerna skall erbjudas samtliga anställda i XVIVO Perfusion AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 5 500 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Göteborg 23 april 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)

Styrelsen

Fill out the form to watch the video