Home   /   Pressrelease    /    KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄ...

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AKTIEBOLAG (PUBL)

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.


XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ) (”XVIVO Perfusion” eller ”Bolaget”) höll måndagen den 10 april 2017 extra bolagsstämma i Göteborg varvid det beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 17 mars 2017.

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär en nyemission av högst 2 361 408 nya aktier riktad till institutionella investerare (”Nyemissionen”). Nyemissionen är fullt tecknad av Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Norron och Swedbank Robur. Teckningskursen per ny aktie i Nyemissionen uppgår till 76,50 kronor. Investerarna har valts ut på grundval av, och teckningskursen har fastställts genom, en s.k. accelererad bookbuilding-process som genomfördes av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB innan styrelsebeslutet.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion att öka med högst 2 361 408 aktier och röster från 23 614 088 aktier och röster till högst 25 975 496 aktier och röster. De nyemitterade aktierna motsvarar högst 9,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i XVIVO Perfusion efter Nyemissionen. Betalning för de nya aktierna ska ske senast den 12 april 2017. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningsperioden.

Göteborg 10 april 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)


Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.


Fill out the form to watch the video