Home   /   Pressrelease    /    Kvartal med försäljningsrekord...

Kvartal med försäljningsrekord avslutar ett historiskt år

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT – DEC)

 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 14 procent och uppgick till 59,4 MSEK (52,3). Ökningen motsvarar 6 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under kvartalet ökade med 7 procent och uppgick till 62,4 MSEK (58,4). Ökningen motsvarar 0 procent i lokala valutor.
 • Varm perfusion stod för 48 procent (50) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 8,3 MSEK (9,7), motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (17). Redovisad EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (10,5) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (18).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (6,1), efter att avskrivningar om 6,9 MSEK (4,4) belastat kvartalet. Justerat för effekten av aktiebaserat bonusprogram uppgick rörelseresultatet till 1,4 MSEK (5,3).
 • Nettoresultatet uppgick till -1,9 MSEK (4,9), vilket gav ett resultat per aktie om -0,07 SEK (0,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -7,2 MSEK (-2,4). Kvartalets investeringar uppgick till 26,3 MSEK (11,9).
 • Breakthrough Device Designation beviljat från FDA för XVIVO Heart Preservation System.
 • Dotterbolag startades i Australien och en tredje XPS™ levererades till landet.
 • Bolagets teckningsoptionsprogram för anställda, serie 2019/2021, fulltecknades.

PERIODEN 2019 (JAN – DEC)

 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 20 procent och uppgick till 206,9 MSEK (172,7). Ökningen motsvarar 12 procent i lokala valutor. Total försäljning under perioden ökade med 18 procent och uppgick till 220,8 MSEK (187,9). Ökningen motsvarar 10 procent i lokala valutor.
 • Varm perfusion stod 45 procent (43) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 35,8 MSEK (33,7), motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent (18). Redovisad EBITDA uppgick till 28,8 MSEK (30,9) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (16).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 MSEK (14,0), efter att avskrivningar om 24,9 MSEK (16,9) belastat perioden. Justerat för effekten av aktiebaserat bonusprogram uppgick rörelseresultatet till 10,9 MSEK (16,8).
 • Nettoresultatet uppgick till 4,9 MSEK (12,7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,19 SEK (0,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 29,5 MSEK (23,6). Periodens investeringar uppgick till 83,8 MSEK (53,2).
 • XVIVO erhöll PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA för produkterna XPS™ och STEEN Solution™ för försäljning på den amerikanska marknaden. PMA-godkännandet var det första av sitt slag.
 • Perfadex® Plus erhöll patentgodkännande i Europa.
 • Goda resultat från hjärtpreservationsstudien om 6 patienter vid Lunds Universitetssjukhus presenterat på ISHLT.
 • XVIVO och MyCartis har startat ett samarbetsprojekt inom utveckling av ett snabbt diagnostiskt test, med hjälp av biomarkörer, för att bedöma kvaliteten på donerade organ före transplantation.
 • XVIVO:s patent för hjärtpreservationsvätska godkända i USA och Europa.
 • Läkemedelsverket gav klartecken för kliniska studier i Sverige med bolagets nya produkter för hjärtpreservation. Ansökningar har lämnats in till samtliga övriga deltagande EU-länder.
 • Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett kapitaltillskott om cirka 27 MSEK.
 • Reimbursement för hela EVLP-processen erhållet i Frankrike.
 • Fem XPS™ levererades under perioden januari-december 2019. Vid periodens utgång hade 51 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™. Under perioden blev Kanada nytt land med XPS™.

Fill out the form to watch the video