Home   /   Pressrelease    /    Valberedning i XVIVO Perfusion...

Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2021:

Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB
Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Martin Lewin, utsedd av Eccenovo AB
Gösta Johannesson, styrelsens ordförande
 
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i XVIVO Perfusion AB (publ) den 27 april 2018. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt 30 procent av samtliga aktier i bolaget per den 31 augusti 2020.
 
I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2021 bereda och lämna förslag till (i) val av ordförande vid stämman, (ii) beslut om antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvoden till styrelsens ordförande och styrelseledamöterna, (iv) val av och beslut om arvoden till revisor och (v) beslut om ny valberedningsprocedur för det fall valberedningen anser att det är nödvändigt.
 
Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas den 22 april 2021 i Göteborg. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2021 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: Valberedningen, Box 53015, 400 14 Göteborg.

Göteborg 30 september 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video