Home   /   Pressrelease    /    Valberedning i XVIVO Perfusion...

Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2016:

Gösta Johannesson, företräder Bure Equity AB
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB,
Thomas Olausson,

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 23 april 2015.
 

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas den 3 maj 2016 i Göteborg. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 53015, 400 14 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 22 september 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video