Home   /   Pressrelease    /    XVIVO avlämnar Bokslutskommuni...

XVIVO avlämnar Bokslutskommuniké 2021

Starkt kvartal avslutade året

Fjärde kvartalet 2021 (1 oktober – 31 december)
• Nettoomsättningen uppgick till 85,9 MSEK (60,3), motsvarande en ökning om 42 procent i SEK och 42 procent även i lokala valutor.
• Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 74,0 MSEK (54,9), motsvarande en ökning om 35 procent i SEK och 34 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt uppgick till 32 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 55 procent (56) av nettoomsättningen.
• Redovisad EBITDA uppgick till -0,1 MSEK (-6,5) motsvarande en EBITDA-marginal om 0 procent (-11). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,6 MSEK (6,8), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 11 procent (11).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,3 MSEK (-14,3). Justerad EBIT uppgick till 1,4MSEK (-1,0).
• Nettoresultatet uppgick till 12,2 MSEK (-19,6). Resultat per aktie uppgick till 0,42 SEK (-0,68).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 MSEK (-22,0). Totalt kassaflöde uppgick till 111,2 MSEK (-245,9), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission samt erlagd köpeskilling vid förvärv och investeringar i utvecklingsprojekt.
• Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 398,7 MSEK (354,2).

Väsentliga händelser under kvartalet
• XVIVO förvärvade 100 procent av aktierna i det amerikanska företaget för organhämtning, STAR Teams. Förvärvet skedde till en köpeskilling om upp till 26,1 MUSD med en initial kontant betalning på 12,3 MUSD och potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 13,8 MUSD.
• Förvärvet av STAR Teams finansierades genom en riktad nyemission varigenom bolaget tillfördes cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader. Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i den riktade emissionen.
• Med hjälp av XVIVOs teknologi för hjärtpreservation kunde ett donatorhjärta hållas vid liv i 7 timmar och 18 minuter innan det framgångsrikt transplanterades. Det innebar ett rekord vid användning av XVIVOs teknologi i kliniska studier och åstadkoms av en klinik i Australien.
• XVIVO accelererar sin verksamhet i Brasilien, världens tredje största transplantationsmarknad, genom att teckna partnerskapsavtal med Contatti Medical, marknadsledare på den brasilianska transplantationsmarknaden.
• Organisationen i Nordamerika stärktes genom tillsättandet av Fredrik Dalborg i rollen som Managing director för Nordamerika och utnämningen av Jaya Tiwari till rollen som Vice President Clinical and Regulatory Affairs. Nytt kontor etablerades i Philadelphia, USA.

Perioden 2021 (1 januari – 31 december)
• Nettoomsättningen uppgick till 258,4 MSEK (179,9), motsvarande en ökning om 44 procent i SEK och 50 procent i lokala valutor.
• Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 234,0 MSEK (169,4), motsvarande en ökning om 38 procent i SEK och 45 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt uppgick till 27 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 53 procent (43) av nettoomsättningen.
• Redovisad EBITDA uppgick till 13,8 MSEK (-15,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 5 procent (-9). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,5 MSEK (20,2), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 11 procent (11).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,5 MSEK (-45,7). Justerad EBIT uppgick till -2,7 MSEK (-9,9).
• Nettoresultatet uppgick till 8,2 MSEK (-43,7). Resultat per aktie uppgick till 0,28 SEK (-1,61).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,1 MSEK (-12,3). Totalt kassaflöde uppgick till 34,8 MSEK (204,0), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission samt erlagd köpeskilling vid förvärv och investeringar i utvecklingsprojekt.
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 398,7 MSEK (354,2).

Väsentliga händelser under perioden
• Publikation i ansedda vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine visar på signifikanta fördelar med syresatt kall maskinperfusion inför levertransplantation.
• Riktlinjer från NICE som ger stöd för EVLP som standardförfarande vid preservation av lungor gavs ut i Storbritannien.
• Strategiska fokusområden presenterades på XVIVOs första kapitalmarknadsdag. Dessa skall stödja bolagets målsättning att bli den ledande aktören inom transplantationsindustrin under strategiperioden 2022-2026.
• Pilotprojekt startades inom avancerad dataanalys från leverperfusion med UMC Groningen som partner.

Händelser efter periodens slut
• XVIVOs innovativa teknologi för hjärtpreservation användes den 7 januari 2022 i världens första framgångsrika xenotransplantation av ett hjärta från gris till människa. Transplantationen utfördes av ett transplantationsteam vid University of Maryland School of Medicine i USA.
• XVIVO erhöll den 21 januari 2022 510(k)-godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för marknadsföring och försäljning av produkten Kidney Assist Transport på den amerikanska marknaden. Produkten är en transportlösning för njure och teknologins egenskaper lyftes i november 2020 fram i den vetenskapliga tidskriften the Lancet.
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

VD-kommentar
“XVIVO avslutade 2021 på ett sätt som ingav goda förhoppningar om det kommande året. Försäljningsmässigt blev fjärde kvartalet starkt med försäljningsrekord inom samtliga affärsområden. Extra glädjande var att intäkterna från maskinperfusion ökade i samband med att flertalet EVLP-program intensifierades eller återstartades i USA och i Europa. Under kvartalet förvärvade XVIVO det banbrytande organhämtningsbolaget STAR Teams, vilket var ett strategiskt betydelsefullt förvärv på vår viktigaste marknad, USA. Integrationen har startat med stor entusiasm och STAR Teams visade på en god tillväxt under fjärde kvartalet.” – Dag Andersson, VD XVIVO.

Fill out the form to watch the video