Home   /   Pressrelease    /    XVIVO avlämnar Bokslutskommuni...

XVIVO avlämnar Bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet 2023 (1 oktober – 31 december)
• Nettoomsättningen uppgick till 155,7 MSEK (131,5), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK och 16 procent i lokala valutor.
• Organisk tillväxt utgjorde 12 procent och förvärvad tillväxt 4 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 14 procent, Abdominal förbrukningsvaror 22 procent och Services 18 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 81 procent (79). Total bruttomarginal var 75 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,1 MSEK (2,3) och har belastats med nedskrivning av PrimECC-projektet med -16,4 MSEK. Justerad EBIT uppgick till 0,8 MSEK (8,5).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,7 MSEK (13,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (10). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,2 MSEK (19,8), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 14 procent (15).
• Nettoresultatet uppgick till 68,5 MSEK (0,7) och påverkades av Finansiella intäkter om 73,7 MSEK (8,9) hänförliga till verkligt värde värdering av finansiella skulder.
• Resultat per aktie uppgick till 2,17 SEK (0,02).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 MSEK (21,8), primärt ett resultat av ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Totalt kassaflöde uppgick till -38,2 MSEK (-58,1), påverkat av investeringar i FoU-projekt -33,3 MSEK (-26,2).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Första transplantationen genomförd i den amerikanska hjärtpreservationsstudien
• Resultat publicerat från studien med XVIVOs hjärtteknologi i Australien/ Nya Zeeland
• Milstolpe nådd i Italien med 1 200 livräddande organperfusioner utförda med Liver Assist
• Nedskrivning relaterad till PrimECC om 17 MSEK genomförd, vilket ej påverkar kassaflöde eller EBITDA
• Finansiell intäkt redovisad om 69,0 MSEK hänförlig till nedskrivning av finansiella skulder efter verkligt värde värdering, vilken ej påverkat varken kassaflöde, rörelseresultat (EBIT) eller EBITDA.
• XVIVO Perfusion Lund AB har fusionerats in i moderbolaget XVIVO Perfusion AB

Perioden 2023 (1 januari – 31 december)
• Nettoomsättningen uppgick till 597,5 MSEK (415,3), motsvarande en ökning om 44 procent i SEK och 36 procent i lokala valutor. Organisk tillväxt utgjorde 30 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 28 procent, Abdominal förbrukningsvaror 53 procent och Services 57 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 81 procent (79). Total bruttomarginal var 74 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (6,4) och har belastats med nedskrivning av PrimECC-projektet med -16,4 MSEK. Justerad EBIT uppgick till 42,7 MSEK (14,3).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 80,5 MSEK (48,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (12). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 102,6 MSEK (56,5), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 17 procent (14).
• Nettoresultatet uppgick till 91,8 MSEK (18,4) och påverkades av Finansiella intäkter om 72,0 MSEK (-21,5) hänförliga till verkligt värde värdering av finansiella skulder.
• Resultat per aktie uppgick till 3,07 SEK (0,62).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 46,3 MSEK (27,9). Totalt kassaflöde uppgick till 303,2 MSEK (-176,6), primärt ett netto av erhållen likvid vid nyemission 440 MSEK, betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S. r. l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -100,1 MSEK (-111,6).

Väsentliga händelser under perioden
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservations-teknologi påvisats även vid hjärtan donerade efter cirkulationsstillestånd (DCD)
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 30 procent av ländernas hjärttransplantationer har under perioden utförts med hjälp av XVIVOs teknologi genom specialtillstånd i väntan på regulatoriskt godkännande
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology
• Inklusion av patienter färdigställd i den europeiska kliniska studien för hjärtpreservation
• Amerikanska FDA ger XVIVO godkännande till att påbörja sin IDE kliniska studie inom hjärtpreservation samt inkludera hjärtan från DCD-donation
• XVIVOs hjärtpreservationsteknologi har möjliggjort en andra Xenotransplantation (hjärta från gris till människa)
• Tjänsteerbjudandet i USA stärkts genom en kommersiell integration av STAR Teams samt ett strategiskt samarbete med MTJ Aviation
• Riktad nyemission inbringade 440 miljoner kronor före transaktionskostnader och genomfördes utan rabatt
• Antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) ökar med 1 667 551. Per den 31 december uppgår antalet till 31 499 470.
• Ytterligare patientinkludering i studien av PrimECC avslutas

Händelser efter periodens utgång
• UMCG i Groningen, Nederländerna, har bevisat att långtidsperfusion av lever kan effektivisera planering och logistik och möjliggöra att fler levertransplantationer genomförs dagtid
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning

Fill out the form to watch the video