Home   /   Pressrelease    /   

Xvivo genomför en riktad nyemi...

Xvivo genomför en riktad nyemission

Xvivo Perfusion AB:s (publ) (”Xvivo” eller ”Bolaget”) (NASDAQ OMX First North: XVIVO) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 april 2014, beslutat att emittera totalt 1 950 000 nya aktier i Xvivo med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp svenska och internationella kvalificerade investerare (”Nyemissionen”). Nyemissionen aviserades den 25 juni 2014 och är nu fulltecknad.

Emissionskursen per ny aktie bestämdes genom ett book building-förfarande till 37,50 kronor per aktie, vilket innebär att Xvivo tillförs 73 125 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om 2,6 procent jämfört med senaste 10 dagars volymvägda genomsnittliga betalkurs (10-dagar VWAP) för Xvivos aktie och en rabatt om 5,1 procent jämfört med stängningskursen för Xvivos aktie den 25 juni 2014. På grund av det stora intresset bland investerare att teckna aktier i Nyemissionen beslöt Bolaget att utöka storleken på Nyemissionen från det aviserade beloppet 50 miljoner kronor till cirka 73 miljoner kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att, på för bolaget attraktiva villkor, tillföra nytt kapital och på så sätt möjliggöra en snabbare uppbyggnad av Bolagets rörelsekapital inför lansering av XPS och STEEN Solution i USA och Europa, samt investeringar i nya indikationer. Styrelsen anser sammantaget att Nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

”XVIVO Perfusion förväntar sig ett marknadsföringstillstånd av STEEN Solution och XVIVO Perfusion system (XPS) på USA-marknaden inom någon eller några månader. Dessutom har XPS nyligen blivit godkänd på den Europeiska marknaden (CE-märkning). Då intresset för dessa nyskapande produkter är stort förstärker tillförseln av kapital kraftfullt möjligheterna att tillgodose marknadens behov genom en snabbare uppbyggnad av rörelsekapitalet. Dessutom kommer XVIVO Perfusion snabbare kunna tillvarata den potential som finns i utvecklingen av nya indikationer för varm perfusion med Steen Solution”, säger Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Xvivo att öka med 1 950 000 från 19 562 769 till 21 512 769. Genom Nyemissionen ökas aktiekapitalet med cirka 49 840 kronor till cirka 549 840 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 9,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter Nyemissionen. Betalning av de tecknade aktierna skall ske senast den 1 juli 2014. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har agerat sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Xvivo i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Xvivo avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller, Sydafrika.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Xvivo och ingen annan i samband med Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Xvivo och de Nya Aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Xvivo anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

Fill out the form to watch the video