Home   /   Pressrelease    /    XVIVO offentliggör bokslutskom...

XVIVO offentliggör bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet 2020 i korthet (Okt-Dec)
·        Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under kvartalet minskade med 3 procent och uppgick till 60,3 MSEK (62,4). Detta motsvarar en ökning om 2 procent i lokala valutor. Försäljning utan kapitalvaror minskade under kvartalet med 8 procent och uppgick till 55,0 MSEK (59,4). Minskningen motsvarar 2 procent i lokala valutor.
·        Maskinperfusion stod för 57 procent (51) av den totala försäljningen och 52 procent (48) av försäljningen utan kapitalvaror.
·        Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för kontantbaserat incitamentsprogram för anställda utanför Sverige samt integrationskostnader uppgår till 6,8 MSEK (8,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 11 procent (13). Redovisad EBITDA uppgick till -6,5 MSEK (8,5) motsvarande en EBITDA-marginal om -11 procent (14).
·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,3 MSEK (1,6), efter att avskrivningar om 7,8 MSEK (6,9) belastat kvartalet. Justerat för ovan nämnda, specifika kostnader uppgick rörelseresultatet till -1,0 MSEK (1,4).
·        Nettoresultatet uppgick till -19,6 MSEK (-1,9), vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,68 SEK (-0,07).
·        Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -22,0 MSEK (-7,2), primärt som en följd av betalning av förvärvade rörelseskulder i Organ Assist samt integrationskostnader hänförliga till förvärvet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -222,2 MSEK (-26,3 MSEK), och förklaras primärt av förvärvet av Organ Assist, -201,3 MSEK. Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 354,2 MSEK (160,0).
 
Väsentliga händelser
·        Den vetenskapliga tidskriften The Lancet publicerade resultatet av en europeisk studie som visar på bättre överlevnad av transplanterade njurar efter kall maskinperfusion med tillsatt syrgas. Teknologin som användes i studien är CE-märkt och XVIVO avser under 2021 att lämna in en ansökan till FDA med målsättning att erhålla regulatoriskt godkännande på den amerikanska marknaden.
·        Den första patienten i XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie transplanterades. Den patentskyddade hjärtpreservationsteknologin använder en ny teknik för bevarande av donatorhjärtat under transport.
·        På extra bolagsstämma valdes Lars Henriksson och Lena Höglund till nya styrelseledamöter.

Perioden 2020 i korthet (Jan – Dec)
·        Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under perioden minskade med 19 procent och uppgick till 179,9 MSEK (220,8). Minskningen motsvarar 17 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror minskade under perioden med 18 procent och uppgick till 169,4 MSEK (206,9). Minskningen motsvarar 16 procent i lokala valutor.
·        Maskinperfusion stod för 43 procent (48) av den totala försäljningen och 40 procent (45) av försäljningen utan kapitalvaror.
·        Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för organisationsförändring, aktiebaserade bonusprogram för anställda utanför Sverige samt integrations- och förvärvskostnader uppgår till 20,2 MSEK (35,8), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 11 procent (16). Redovisad EBITDA uppgick till -15,6 MSEK (28,8) motsvarande en EBITDA-marginal om -9 procent (13).
·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -45,7 MSEK (3,9), efter att avskrivningar om 30,0 MSEK (24,9) belastat perioden. Justerat för ovan nämnda specifika poster uppgick rörelseresultatet till -9,9 MSEK (10,9).
·        Nettoresultatet uppgick till -43,7 MSEK (4,9), vilket gav ett resultat per aktie om -1,61 SEK (0,19).
·        Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -12,3 MSEK (29,5), primärt till följd av betalning av förvärvade rörelseskulder i Organ Assist samt förvärvs- och integrationskostnader. Investeringarna uppgick till 266,5 MSEK (83,8) varav 201,3 MSEK avsåg förvärvet av Organ Assist. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till netto 482,8 MSEK (25,6). Posten förklaras primärt av tillförda medel via riktad nyemission om 500 MSEK med avdrag för emissionskostnader om 13,0 MSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 354,2 MSEK (160,0).
 
VD-kommentar
”Det fjärde kvartalet avslutar ett händelserikt år där XVIVO lagt grunden till en verksamhet som omfamnar samtliga stora organområden. I och med förvärvet av Organ Assist går XVIVO från att adressera 10 procent till 98 procent av alla större organ. En ny organisation har sjösatts under året och den kommersiella satsningen har tydliggjorts och förstärkts genom nyckelrekryteringar och strategiska beslut rörande prisstrategi och produktsortiment.”
 
Inbjudan till telefonkonferens
VD Dag Andersson och CFO Kristoffer Nordström presenterar rapporten vid en telefonkonferens idag klockan 14:00.
Telefon: +46 (0) 8 5664 2651, ange kod 37331004#
 
 
Göteborg den 28 januari 2021
 
Dag Andersson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video