Home   /   Pressrelease    /    XVIVO offentliggör delårsrappo...

XVIVO offentliggör delårsrapport Januari-Juni 2021

Andra kvartalet 2021 (1 april – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 59,3 MSEK (30,4), motsvarande en ökning om 95 procent i SEK och 116 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 56,3 MSEK (28,0), motsvarande en ökning om 101 procent i SEK och 124 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 52 procent (39) av nettoomsättningen.
• Nettoomsättning för affärsområde Thorax uppgick till 49,9 MSEK (30,4) och Abdominal 9,4 (-).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,4 MSEK (-1,0), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 14 procent (-3). Redovisad EBITDA uppgick till -1,5 MSEK (-5,5) motsvarande en EBITDA-marginal om -3 procent (-18).
• Justerad EBIT uppgick till 0,6 MSEK (-8,2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,3 MSEK (-12,7).
• Nettoresultatet uppgick till -8,9 MSEK (-16,0). Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,60).
• Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 311,4 MSEK (140,0).
 
Väsentliga händelser under kvartalet
• 510(k)-ansökan för Kidney Assist Transport lämnades in till amerikanska myndigheten FDA.
• Riktlinjer från NICE som ger stöd för EVLP som standardförfarande vid preservation av lungor gavs ut i Storbritannien.
• Antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) ökade med 33 261 vid lösen av teckningsoptionsprogram 2019/2021.
 
Perioden 2021 (1 januari – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 117,6 MSEK (76,9), motsvarande en ökning om 53 procent i SEK och 68 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 111,1 MSEK (72,2), motsvarande en ökning om 54 procent i SEK och 70 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 52 procent (34) av nettoomsättningen.
• Nettoomsättning för affärsområde Thorax uppgick till 96,3 MSEK (76,8) och Abdominal 21,3 (-).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,7 MSEK (4,1), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 12 procent (5). Redovisad EBITDA uppgick till 9,7 MSEK (2,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 8 procent (3).
• Justerad EBIT uppgick till -1,2 MSEK (-10,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,2 MSEK (-12,7).
• Nettoresultatet uppgick till -2,9 MSEK (-9,5). Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,36).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 311,4 MSEK (140,0).
 
Väsentliga händelser under perioden
• Publikation i ansedda vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine visar på signifikanta fördelar med syresatt kall maskinperfusion inför levertransplantation.
• De första patienterna transplanterades i australiensk forskarinitierad hjärtpreservationsstudie.
 
VD-kommentar
”Pandemins påverkan på sjukvården varierar från land till land, och därför tar det olika lång tid för transplantationssjukhusen att återgå till det normalläge som rådde tidigare. XVIVOs största marknad, USA, var tidigt ute med effektiva vaccinationsprogram och antalet transplantationer för samtliga större organ har under 2021 ökat markant jämfört med under 2020 och befinner sig nu strax över 2019 års nivåer. På andra marknader, exempelvis vissa europeiska länder, har återhämtningen inte startat lika tidigt, vilket resulterat i att fler patienter går i väntan på ett nytt organ och att behovet av transplantationer aldrig varit större. XVIVOs vision att ”Ingen ska dö i väntan på ett nytt organ” har därför fått en ännu större aktualitet under pandemin.”

Fill out the form to watch the video