Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO offentliggör delårsrappo...

XVIVO offentliggör delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet 2021 (1 juli – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 54,9 MSEK (42,7), motsvarande en ökning om 29 procent i SEK och 31 procent i lokala valutor.
• Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 48,9 MSEK (42,3), motsvarande en ökning om 16 procent i SEK och 18 procent i lokala valutor.
• Försäljningstillväxten för kvartalet utgjordes i sin helhet av intäkter från affärsområdet Abdominal, vilket ej fanns med i jämförelsekvartalet. För Thorax var försäljningen för kvartalet i linje med föregående års kvartal.
• Maskinperfusion stod för 53 procent (41) av nettoomsättningen.
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,3 MSEK (9,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 10 procent (22). Redovisad EBITDA uppgick till 4,2 MSEK (-11,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 8 procent (-26).
• Justerad EBIT uppgick till -2,9 MSEK (1,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,0 MSEK (-18,7).
• Nettoresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-14,7). Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,51).
• Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 284,5 MSEK (608,4).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Strategiska fokusområden presenterades på XVIVOs första kapitalmarknadsdag. Dessa skall stödja bolagets målsättning att bli den ledande aktören inom transplantationsindustrin under strategiperioden 2022-2026.
• XVIVO deltog med stark närvaro på ESOT-kongressen i Milano. Kongressens fokus på maskinperfusion var mycket påtaglig.
• Pilotprojekt startades inom avancerad dataanalys från leverperfusion med UMC Groningen som partner.

Perioden 2021 (1 januari – 30 september)
• Nettoomsättningen uppgick till 172,5 MSEK (119,6), motsvarande en ökning om 44 procent i SEK och 54 procent i lokala valutor.
• Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 160,0 MSEK (114,5), motsvarande en ökning om 40 procent i SEK och 50 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 52 procent (36) av nettoomsättningen.
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,0 MSEK (13,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 12 procent (11). Redovisad EBITDA uppgick till 13,9 MSEK (-9,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 8 procent (-8).
• Justerad EBIT uppgick till -4,1 MSEK (-8,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,2 MSEK (-31,3).
• Nettoresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-24,2). Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,91).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 284,5 MSEK (608,4).

Väsentliga händelser under perioden
• Publikation i ansedda vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine visar på signifikanta fördelar med syresatt kall maskinperfusion inför levertransplantation.
• 510(k)-ansökan för Kidney Assist Transport lämnades in till amerikanska myndigheten FDA.
• Riktlinjer från NICE som ger stöd för EVLP som standardförfarande vid preservation av lungor gavs ut i Storbritannien.

VD-kommentar
”Tredje kvartalet var för XVIVO både händelserikt och intensivt. I augusti antogs en ny strategi för de kommande fem åren vilken skall stödja vårt mål att bli det världsledande bolaget inom transplantationsindustrin för samtliga större organ. Abdominal gjorde sitt starkaste försäljningskvartal för året medan Thorax visade på en nedgång hänförlig till ett temporärt minskat antal lungtransplantationer i USA. Vi förväntar oss en gradvis ökning av antalet transplantationer på samtliga marknader i takt med att antalet nya Covid-19-fall minskar och på vår huvudmarknad, USA, har september och oktober visat på positiva trender.”

Telefonkonferens
VD Dag Andersson och CFO Kristoffer Nordström presenterar rapporten vid en telefonkonferens idag klockan 14:00. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 13466713#

Fill out the form to watch the video