Home   /   Pressrelease    /    XVIVO Perfusion AB avser att g...

XVIVO Perfusion AB avser att genomföra en riktad emission av aktier

25 juni, 2014, Göteborg, 17:31 – Xvivo Perfusion AB (“Xvivo” eller “Bolaget”) (NASDAQ OMX First North: XVIVO) offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission av aktier.

Bolaget avser att erbjuda aktier i en riktad emission för att ta in upp till 50 miljoner kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Nyemissionen är riktad till kvalificerade svenska och internationella investerare. Bolaget förbehåller sig rätten att utöka Nyemissionen genom emission av ytterligare aktier upp ett totalt antal aktier om 1 950 000, så som beslutat på bolagstämman i Xvivo hållen den 29 april 2014. Under förutsättning att rätten till Nyemission till fullo utnyttjas kommer den totala emissionslikviden att uppgå till 70 – 75 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen för aktierna som emitteras i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett book-building-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast kl 17:31 (CET) den 25 juni 2014 och avslutas före NASDAQ OMX First Norths öppning den 26 juni 2014. Book-building-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att avslutas tidigare.

De aktier som tecknas i Nyemissionen ska betalas kontant. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att, på för Bolaget attraktiva villkor, tillföra nytt kapital och på så sätt möjliggöra en snabbare uppbyggnad av Bolagets rörelsekapital inför lansering av XPS och STEEN Solution i USA och Europa, samt investeringar i nya indikationer.

Nyemissionen förutsätter beslut av styrelsen i Xvivo. Styrelsen kan när som helst besluta att avsluta Nyemissionen eller book-building-förfarandet av vilken anledning som helst.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har blivit utsedd till sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

Om Xvivo

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla optimerade lösningar för organ-, vävnads-, och cellbevaring i samband med organtransplantationer.
Xvivos aktier är listade på NASDAQ OMX First North. Börsvärdet är cirka 760 miljoner.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Xvivo i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Xvivo avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Xvivo och ingen annan i samband med Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Xvivo och de Nya Aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Varje investerare i Nyemissionen kommer vidare bland annat att anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investeraren inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier (skriftliga eller muntliga) från Xvivo, Pareto Securities AB eller några av deras respektive närstående personer eller någon ickeoffentliggjord information, och (iii) att investeraren har konsulterat egna legala, regulatoriska, skatte-, affärs-, investerings-, finansiella och redovisningsrådgivare i sådan omfattning som investeraren bedömer nödvändigt, och att investeraren har fattat sitt eget investeringsbeslut baserat på sin egen bedömning och på sådana råd från rådgivare som investeraren har bedömt nödvändiga. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte mottagit från bolaget, någon icke-offentliggjord information i samband med Nyemissionen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Xvivo anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

Fill out the form to watch the video