Home   /   Pressrelease    /    XVIVO Perfusion förlänger acce...

XVIVO Perfusion förlänger acceptperioden avseende budet på Vivoline Medical

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. 


XVIVO Perfusion AB (”XVIVO Perfusion”) offentliggjorde den 18 april 2016 ett rekommenderat offentligt erbjudande till ägare av aktier (”Aktier”) och teckningsoptioner av serie 2015/2016 (”Teckningsoptioner”) i Vivoline Medical AB (”Vivoline”) att överlåta samtliga sina Aktier och Teckningsoptioner till XVIVO Perfusion (”Erbjudandet”). Vid utgången av den ordinarie acceptperioden den 7 juni 2016 hade 10 774 457 Aktier (motsvarande 94,5 procent av det totala antalet Aktier) och 4 132 943 Teckningsoptioner (motsvarande 96,8 procent av det totala antalet Teckningsoptioner) lämnats in i Erbjudandet. Med anledning härav förklarade XVIVO Perfusion Erbjudandet ovillkorat och förlängde acceptperioden till och med den 20 juni 2016.

Under den förlängda acceptperioden har ytterligare 288 135 Aktier (motsvarande 2,5 procent av det totala antalet Aktier) och 88 327 Teckningsoptioner (motsvarande 2,1 procent av det totala antalet Teckningsoptioner) lämnats in i Erbjudandet. Följaktligen har sammanlagt 11 062 592 Aktier (motsvarande 97,0 procent av det totala antalet Aktier) och 4 221 270 Teckningsoptioner (motsvarande 98,9 procent av det totala antalet Teckningsoptioner) lämnats in i Erbjudandet. XVIVO Perfusion har inte förvärvat några Aktier eller Teckningsoptioner utanför Erbjudandet och äger inga Aktier eller Teckningsoptioner eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av Aktier eller Teckningsoptioner i Vivoline. Redovisning av vederlag till ägare av Aktier och Teckningsoptioner som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden kommer att påbörjas omkring den 23 juni 2016. Styrelsen i XVIVO Perfusion har av denna anledning beslutat om en nyemission av högst 52 082 aktier i XVIVO Perfusion med bestämmelse om betalning med apportegendom bestående av Aktier och Teckningsoptioner.

För att ge de återstående innehavarna av Aktier och Teckningsoptioner mer tid att acceptera Erbjudandet har acceptperioden för Erbjudandet förlängts till och med den 14 juli 2016. Redovisning av vederlag till de ägare av Aktier och Teckningsoptioner som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden kan komma att ske löpande. Dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 20 juli 2016.

XVIVO Perfusion förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden.

XVIVO Perfusion har begärt tvånginlösen av de resterande Aktierna och Teckningsoptioner. Vidare har Vivoline den 17 juni 2016 offentliggjort att Vivolines Aktier och Teckningsoptioner kommer att avnoteras från Nasdaq First North och att sista handelsdag i Aktierna och Teckningsoptionerna blir den 8 juli 2016.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av XVIVO Perfusion i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 21 juni 2016, 7.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Nilsson, VD
031-788 21 50
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

Göteborg 21 juni 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – XVIVO Perfusion kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och Aktier och Teckningsoptioner kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av Aktier eller Teckningsoptioner i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta Aktier eller Teckningsoptioner av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar Aktier eller Teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att denne inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. XVIVO Perfusion kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till ägare av Aktier eller Teckningsoptioner med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade Aktier eller Teckningsoptioner för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom XVIVO Perfusions kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och XVIVO Perfusions har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.


Fill out the form to watch the video