Home   /   Pressrelease    /    XVIVO Perfusion lämnar ett rek...

XVIVO Perfusion lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till ägare av aktier och teckningsoptioner av serie 2015/2016 i Vivoline Medical

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO Perfusion”) – ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation – lämnar härmed ett rekommenderat offentligt erbjudande till ägare av aktier (”Aktier”) och teckningsoptioner av serie 2015/2016 (”Teckningsoptioner”) i Vivoline Medical AB (publ) (”Vivoline” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina Aktier och Teckningsoptioner till XVIVO Perfusion. Aktierna och Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.


Erbjudandet i sammandrag

 För varje Aktie erbjuds 1,2921 kronor kontant och 0,1543 aktier i XVIVO Perfusion (”Budgivaraktier”) och för varje Teckningsoption erbjuds 0,7226 kronor kontant och 0,0863 Budgivaraktier (”Vederlaget” respektive ”Erbjudandet”).[1] Vederlaget motsvarar ett värde om cirka 9,32 kronor per Aktie och cirka 5,21 kronor per Teckningsoption.2

– Erbjudandet innebär en premie om:[2]

     – cirka 71 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 5,44 kronor för Aktierna på Nasdaq First North de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

     – cirka 190 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 1,80 kronor för Teckningsoptionerna på Nasdaq First North de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörande av Erbjudandet.

 Den oberoende budkommittén inom Vivolines styrelse har beslutat att rekommendera ägare av Bolagets Aktier och Teckningsoptioner att acceptera Erbjudandet.[3]

 Vivolines tre största aktieägare, med ett sammanlagt innehav om cirka 48,1 % av det totala antalet Aktier och röster i Vivoline och cirka 38 % av det totala antalet Teckningsoptioner, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

 Acceptperioden i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 16 maj 2016 och avslutas omkring den 7 juni 2016. Utbetalning av Vederlaget beräknas påbörjas omkring den 13 juni 2016.

 Under förutsättning att Vivoline blir ett helägt dotterbolag till XVIVO Perfusion kommer ett nytt forskningsavtal mellan Igelösa Life Science AB (”Igelösa”) och XVIVO Perfusion att träda ikraft.

Magnus Nilsson, VD och styrelseledamot i XVIVO Perfusion säger:

“Den strategiska målsättningen för XVIVO Perfusion är att fortsätta bygga vidare på den vetenskapliga, tekniska, regulatoriska och marknadsmässiga kompetensen som gjort oss ledande inom preservering och varmperfusion av lungor inför transplantation till att bli ledande inom hela thorax-transplantationsområdet – lungor och hjärta – och på sikt inom hela det nya och snabbt växande fältet för ’isolerad vävnadsterapi’[4]. Ett viktigt steg mot detta strategiska mål är sammanslagningen med Vivoline som skapar ett företag som kommer att bli ledande och med stor utvecklings- och marknadsföringskraft inom lungpreservering samt möjliggör en väsentligt snabbare väg till marknaden för professor Stig Steens produktutvecklingsprojekt inom hjärtpreservering. Detta projekt syftar till att öka antalet tillgängliga organ till gagn för alla de patienter som väntar på att få en hjärttransplantation och därmed att ge en sista möjlighet till ett längre liv med bättre livskvalitet.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Vivoline är ett medicinteknikbolag verksamt inom transplantationsområdet. Bolagets omsättning 2015 var ca 3,5 miljoner kronor med en rörelseförlust om 23,7 miljoner kronor. Vivolines produkter inom lungtransplantation är godkända i Europa och Australien. Bolaget utvecklar även nya produkter inom hjärttransplantation genom professor Stig Steens forskning. Vivolines produkter och forskning har resulterat i ett antal patent och immateriella rättigheter. Bolaget har huvudkontor i Lund, Sverige och har sex anställda.

Förvärvet av Vivoline breddar XVIVO Perfusions produktportfölj och position inom thoraxtransplantation – lungor och hjärta – vilket är ett viktigt strategiskt mål för XVIVO Perfusion. På sikt har XVIVO Perfusion även intressen inom andra indikationer för isolerad vävnadsterapi4. De sammanslagna bolagen skapar mer resurser och kompetens för att ta Stig Steens världsledande forskning inom hjärttransplantation till kommersiell fas; genom produktutvecklingsfasen via klinisk utveckling och regulatoriska godkännanden ut på den globala marknaden. Vid marknadsgodkännande ges ökade möjligheter till en snabb marknadsintroduktion med hjälp av XVIVO Perfusions väl utvecklade globala sälj- och marknadsstyrka. Förvärvet förstärker även XVIVO Perfusions marknadsposition inom lungtransplantation i Europa och Australien, samt möjliggör synergier inom renrumsproduktion, produktutveckling, regulatoriska frågor och marknadsföring.

Liksom Vivoline har XVIVO Perfusion en mångårig erfarenhet av att ta Stig Steens forskning och uppfinningar från pre-klinisk forskning till klinisk forskning, utveckling av färdig produkt med regulatoriska godkännanden samt framgångsrik marknadslansering. XVIVO Perfusion har idag en omsättning på cirka 120 miljoner kronor med god tillväxt och lönsamhet, med distribution och marknadsnärvaro globalt, samt uppbyggda relationer med thoraxkirurger i hela världen.

XVIVO Perfusion och Vivoline har överlappande verksamheter inom lungtransplantation och ser betydande kostnadssynergier där bolagen idag har dubbla kostnader och resurser. Kostnadssynergierna beräknas till ca 12 miljoner kronor på helårsbasis efter full integration. Inom hjärttransplantation är de två verksamheterna kompletterande. XVIVO Perfusion har med sina större resurser och framgångsrika erfarenheter en ökad möjlighet att genomföra utvecklingen av programmet inom hjärta från pre-klinisk forskning och produktkoncept till regulatoriskt godkända produkter, efter genomförandet av omfattande kliniska studier, och global lansering.

Ledning, anställda, m.m.

XVIVO Perfusion värdesätter den kunskap som Vivolines anställda och dess samarbetspartner Stig Steens forskningsgrupp besitter. Samarbetet med Stig Steens forskargrupp kommer att intensifieras och fördjupas efter förvärvet och är en viktig del för fortsatta framgångar. XVIVO Perfusion ser Vivolines anställdas kompetens inom utveckling och produktion av medicintekniska produkter som en värdefull tillgång som XVIVO Perfusion kommer ta tillvara på och vidareutveckla för framtiden. Vivoline har genomfört omfattande investeringar inom renrumsproduktion. Produktionslokalerna kommer att utvärderas för att se om de kan samordnas för den nya koncernens sammanlagda produktutveckling och produktion. XVIVO Perfusion värdesätter även det arbete som Vivolines ledningsgrupp uträttar men när Vivoline blivit ett helägt dotterbolag till XVIVO Perfusion kommer dock på sikt ingen särskild separat ledningsgrupp behövas.

Finansiell påverkan på XVIVO Perfusion

Förvärvet av Vivoline genom Erbjudandet bedöms ha en väsentlig påverkan på XVIVO Perfusions finansiella ställning och resultat. Under 2016 förväntas förvärvet påverka XVIVO Perfusions EBITDA och resultat per aktie negativt främst beroende på engångskostnader hänförliga till transaktionen och investeringar för att uppnå långsiktiga synergieffekter på försäljning och kostnader, samt Vivolines negativa resultat. Under 2016 förväntas ca 12 miljoner kronor i kostnader tas för omstrukturering av koncernen i samband med förvärvet och för transaktionen. Förvärvet av Vivoline förväntas bidra positivt på XVIVO Perfusions EBITDA och resultat per aktie under 2017.

Erbjudandet

För varje Aktie erbjuds 1,2921 kronor kontant och 0,1543 Budgivaraktier och för varje Teckningsoption erbjuds 0,7226 kronor kontant och 0,0863 Budgivaraktier.[5] Baserat på den senaste betalkursen för en aktie i XVIVO Perfusion om 52 kronor den 15 april 2016, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, motsvarar Vederlaget ett värde om cirka 9,32 kronor per Aktie och cirka 5,21 kronor per Teckningsoption.[6] Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 128,5 miljoner kronor, baserat på totalt 11 402 818 utestående Aktier och 4 267 970 utestående Teckningsoptioner vid tidpunkten för lämnandet av Erbjudandet.

Beräknat på den senaste betalkursen för Budgivaraktien den 15 april 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, innebär Erbjudandet en premie om:

  cirka 71 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 5,44 kronor för Aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

 cirka 17 % jämfört med den senaste betalkursen om 7,95 kronor för Aktien på Nasdaq First North den 15 april 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

 cirka 190 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 1,80 kronor för Teckningsoptionen på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

  cirka 73 % jämfört med den senaste betalkursen om 3,01 kronor för Teckningsoptionen på Nasdaq First North den 15 april 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Baserat på antalet utestående Aktier och Teckningsoptioner vid tidpunkten för lämnandet av Erbjudandet kommer, vid full anslutning till Erbjudandet, 2 127 779 Budgivaraktier emitteras till ägarna av Aktier och Teckningsoptioner i Vivoline, motsvarande en utspädning för XVIVO Perfusions befintliga aktieägare om cirka 9 %.[7] Kontantdelen i Erbjudandet uppgår till högst cirka 18 miljoner kronor.

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de av XVIVO Perfusion förvärvade Aktierna och Teckningsoptionerna i Erbjudandet.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar XVIVO Perfusion inte några Aktier eller Teckningsoptioner eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Aktier eller Teckningsoptioner. XVIVO Perfusion har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några Aktier eller Teckningsoptioner eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Aktier eller Teckningsoptioner. Vivoline innehar inga egna Aktier eller Teckningsoptioner.

XVIVO Perfusion kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, Aktier och Teckningsoptioner utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”), och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Incitamentsprogram

Utöver Teckningsoptionerna har Vivoline emitterat 504 500 teckningsoptioner av serie 2013/2016 inom ramen för dess incitamentsprogram för Bolagets anställda. Efter en omräkning av Vivoline med anledning av den emission som genomfördes i december 2015 berättigar dessa teckningsoptioner innehavarna att under perioden 1 april–20 september 2016 teckna högst sammanlagt 141 260 aktier till en teckningskurs om 25,22 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar inte dessa teckningsoptioner. I det fall nya aktier i Vivoline tecknas med stöd av dessa teckningsoptioner före utgången av acceptperioden för Erbjudandet kommer dock sådana aktier att omfattas av Erbjudandet. Det totala antalet Budgivaraktier som kan komma att emitteras inom ramen för Erbjudandet kan på detta vis komma att öka med högst 21 732 Budgivaraktier till sammanlagt högst 2 149 575 Budgivaraktier, motsvarande en total sammanlagd utspädning för XVIVO Perfusions befintliga aktieägare om cirka 9,1 %.  

Rekommendation från Vivolines styrelses oberoende budkommitté

Den oberoende budkommittén inom Vivolines styrelse har beslutat att rekommendera ägare av Bolagets Aktier och Teckningsoptioner att acceptera Erbjudandet, se separat pressmeddelande.[8]

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Vivolines tre största aktieägare – Carl Westin Ltd[9] med ett innehav om 2 273 325 Aktier och 811 900 Teckningsoptioner, Frankenius Equity AB med ett innehav om 2 273 324 Aktier och 811 900 Teckningsoptioner och Igelösa[10] med ett innehav om 943 057 Aktier – har genom avtal ingångna den 17 april 2016 åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Åtagandena är villkorade av att inte Erbjudandet återkallas. Frankenius Equity AB:s åtagande är därtill villkorat av att inget konkurrerande offentligt kontant uppköpserbjudande som överstiger Vederlaget med minst 25 % lämnas till Vivolines aktieägare, dock att XVIVO Perfusion har rätt att inom fem dagar från det att ett sådant konkurrerande erbjudande lämnades öka den kontanta delen av Vederlaget så att det sammanlagda Vederlaget överstiger vederlaget i det konkurrerande offentliga uppköpserbjudandet. Beräkningen av värdet av XVIVO Perfusions vederlag ska, avseende Budgivaraktierna, beräknas utifrån stängningskursen för XVIVO Perfusions aktier på Nasdaq First North den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Carl Westin Ltd och Igelösa har vidare åtagit sig att inte, med vissa undantag, disponera över de Budgivaraktier de erhållit i Erbjudandet. Carl Westin Ltd:s åtagande gäller under en period om tolv månader från avtalsdagen och Igelösas åtagande gäller under en period om sex månader från avtalsdagen.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

i)          Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att XVIVO Perfusion blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Bolaget (efter full utspädning);

ii)          aktieägarna i XVIVO Perfusion på årsstämman den 3 maj 2016 med erforderlig majoritet beslutar om att bemyndiga styrelsen i XVIVO Perfusion att besluta om nyemissioner i enlighet med kallelsen till årsstämman;

iii)          inga omständigheter, som XVIVO Perfusion inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Vivolines försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;

iv)          varken Erbjudandet eller förvärvet av Vivoline helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som XVIVO Perfusion inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;

v)          Vivoline inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande;

vi)          ingen information som offentliggjorts av Vivoline eller lämnats av Vivoline till XVIVO Perfusion är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Vivoline har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Vivoline; samt

vii)          inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Vivoline på villkor som för innehavarna av Aktier eller Teckningsoptioner är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

XVIVO Perfusion förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor ii) – vii) får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för XVIVO Perfusions förvärv av Aktier eller Teckningsoptioner.

XVIVO Perfusion förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Finansiering av Erbjudandet

Kontantdelen av Erbjudandet är fullt finansierat genom XVIVO Perfusions egna befintliga likvida medel.

Som framgår av XVIVO Perfusions kallelse till årsstämma den 3 maj 2016, vilken offentliggjordes den 31 mars 2016 genom ett pressmeddelande, föreslås att styrelsen för XVIVO Perfusion bland annat bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport. Detta bemyndigande avses att utnyttjas av styrelsen för att emittera Budgivaraktier i samband med Erbjudandet. Erbjudandet är därför villkorat av att årsstämman beslutar om bemyndigandet i enlighet med kallelsen. Bure Equity AB, som äger cirka 22,5% av aktierna och rösterna i XVIVO Perfusion, har åtagit sig att på årsstämman rösta för förslaget till emissionsbemyndigande.

XVIVO Perfusion i korthet

XVIVO Perfusion är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 556561-0424. XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. XVIVO Perfusion har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO Perfusion-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. XVIVO Perfusions Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

Due diligence

XVIVO Perfusion har genomfört en begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence-undersökning) av Vivoline av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Vivoline har meddelat XVIVO Perfusion att ingen information som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Vivolines Aktier eller Teckningsoptioner har lämnats till XVIVO Perfusion i samband med denna granskning.

Avtal med Igelösa

Vivoline har tidigare slutit ett utvecklingsavtal med Igelösa enligt vilket Igelösa har åtagit sig att utföra visst utvecklingsarbete för Vivolines räkning. I det fall Erbjudandet fullföljs och resulterar i att XVIVO Perfusion blir ensam ägare till Vivoline kommer detta avtal att upphöra att gälla och istället ersättas av ett nytt forsknings- och samarbetsavtal mellan XVIVO Perfusion och Igelösa. Om det nya avtalet mellan XVIVO Perfusion och Igelösa börjar tillämpas åtar sig XVIVO Perfusion att finansiera viss forskning och utveckling och Igelösa och professor Stig Steen ska utföra viss forskning och utveckling.

Preliminär tidplan

Beräknat datum för offentliggörande
av erbjudandehandling/prospekt:
10 maj 2016
Beräknad acceptperiod:       16 maj – 7 juni 2016
Utbetalning av Vederlaget påbörjas: 13 juni 2016

XVIVO Perfusion förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av Vederlaget. XVIVO Perfusion kommer att offentliggöra sådana förlängningar av acceptperioden och/eller senareläggningar av utbetalning av Vederlaget genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Fraktioner av aktier

Endast hela antal Budgivaraktier enligt villkoren för Erbjudandet kommer att ges ut till innehavarna av Aktier och Teckningsoptioner som accepterar Erbjudandet. Fraktioner av Budgivaraktier enligt villkoren för Erbjudandet kommer, vad avser innehavare av Aktier och Teckningsoptioner som accepterar Erbjudandet och vars Aktier och Teckningsoptioner är direktregistrerade, att läggas samman och säljas genom XVIVO Perfusions försorg på marknaden för berörda ägares räkning och ersättningen kommer därefter att fördelas mellan dessa ägare i förhållande till storleken på respektive ägares fraktion av en Budgivaraktie (efter avdrag för försäljningskostnader). Försäljningen kommer att verkställas av Pareto Securities AB eller annat emissionsinstitut. Courtage kommer inte att utgå i samband med ovanstående försäljning.

Utdelning

De Budgivaraktier som ges ut som vederlag i Erbjudandet berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i XVIVO Perfusions aktiebok.

Tvångsinlösen och avnotering

Om XVIVO Perfusion blir ägare till mer än 90 % av aktierna i Vivoline (efter full utspädning) avser XVIVO Perfusion att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget enligt aktiebolagslagen. I samband därmed kommer XVIVO Perfusion att verka för att Vivolines Aktier och Teckningsoptioner avnoteras från Nasdaq First North.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan XVIVO Perfusion och innehavare av Aktier och Teckningsoptioner med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare

XVIVO Perfusion har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare avseende svensk rätt. Pareto Securities AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av XVIVO Perfusion i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2016, 07.30 CET.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.xvivoperfusion.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Nilsson, VD och styrelseledamot
031-788 21 50
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

Vivoline i korthet

Vivoline utvecklar och säljer bland annat evalueringssystemet Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, som används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för transplantation. Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation så att ingen behöver avlida på grund av organbrist.

Vivolines Aktier och Teckningsoptioner är upptagna till handel på First North under kortnamnen VIVO respektive VIVO TO 2.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – XVIVO Perfusion kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och Aktier och Teckningsoptioner kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av Aktier eller Teckningsoptioner i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta Aktier eller Teckningsoptioner av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar Aktier eller Teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att denne inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. XVIVO Perfusion kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till ägare av Aktier eller Teckningsoptioner med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade Aktier eller Teckningsoptioner för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom XVIVO Perfusions kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och XVIVO Perfusions har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.


Fotnötter


[1] Vederlaget kommer att justeras om Vivoline eller XVIVO Perfusion genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan redovisning skett inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas respektive ökas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

[2] Baserat på den senaste betalkursen för XVIVO Perfusions aktie om 52 kronor på Nasdaq First North Premier den 15 april 2016, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

[3] Den oberoende kommittén består av styrelseledamoten Marco Baroni.

[4] Med detta begrepp menas teknik för att kunna behandla en enskild vävnad cirkulationsmässigt skild från övrig kroppsvävnad, till exempel före transplantation eller läkemedelsadministration till enskilt organ i eller utanför kroppen.

[5] Vederlaget kommer att justeras om Vivoline eller XVIVO Perfusion genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan redovisning skett inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas respektive ökas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

[6] Det erbjudna priset på Teckningsoptionerna motsvarar det s.k. ”see through”-värdet beräknat med utgångspunkt i det erbjudna Vederlaget för Aktierna minus teckningskursen om 4,10 kronor som ska betalas vid utnyttjande av Teckningsoptionen.

[7] Se dock nedan under rubriken ”Incitamentsprogram” rörande ytterligare aktier som kan tillkomma genom Vivolines teckningsoptionsprogram av serie 2013/2016.

[8] I anledning av att Carl Westin Ltd, ett bolag ägt av Christian W Jansson (styrelseordförande i Vivoline), och Igelösa, ett bolag ägt av Stig Steen och Nils Gyllenkrok (styrelseledamöter i Vivoline samt tillika styrelseledamöter i Igelösa), åtagit sig att acceptera Erbjudandet (se avsnittet ”Åtaganden att acceptera Erbjudandet”) samt då Igelösa kommer att ingå ett nytt avtal med XVIVO Perfusion i det fall XVIVO Perfusion blir ensam ägare till Vivoline (se vidare avsnittet ”Avtal med Igelösa”), har Christian W Jansson, Stig Steen och Nils Gyllenkrok inte deltagit i styrelsens hantering av eller beslut beträffande handläggning av Erbjudandet. Styrelsen har därför inrättat ett oberoende utskott bestående av styrelseledamoten Marco Baroni.

[9] Carl Westin Ltd ägs av Christian W Jansson, styrelseordförande i Vivoline.

[10] Igelösa ägs av Stig Steen och Nils Gyllenkrok, styrelseledamöter i Vivoline.

Fill out the form to watch the video