Home   /   Pressrelease    /   

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013

ACCELERERAD FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT DRIVEN AV STEEN SOLUTION™

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2013)

 • Omsättningsökningen var 38 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 20,0 MSEK (14,7), motsvarande en ökning om 36 procent i SEK.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 MSEK (0,6) motsvarande en EBITDA marginal om 15 procent.

 • Nettoresultatet uppgick till 2,4 MSEK (-0,8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,12 SEK (-0,04).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,1 MSEK (1,7).

 • STEEN Solution™ och relaterade produkter stod för 21 procent (11) av den totala försäljningen.

 • Den första lungtransplantationen med en lunga som behandlats med STEEN Solution™-metoden har genomförts i Asien på Okayama University Hospital i Japan.

 • Resurser tillsattes för att lansera XPS™ systemet i Europa för att underlätta användningen av STEEN Solution™ på basis av goda kliniska resultat och ett stort intresse från kliniker i Europa. Besked om CE-märkning förväntas under första kvartalet 2014.

 • Dr. Joel Cooper har tillträtt som Medical Advisor för XVIVO Perfusion. Dr. Joel Cooper, pionjären inom lungtransplantation, kommer att vara ett stöd för bolagets kliniska utveckling.

 • En stämning mot Vivoline inlämnades den 11 oktober 2013 för att skydda XVIVO Perfusions rättigheter till patent avseende tre produkter uppfunna av Professor Stig Steen.

PERIODEN (JAN-DEC 2013)

 • Omsättningsökningen var 25 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 68,9 MSEK (56,9*), motsvarande en ökning om 21 procent i SEK.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,0 MSEK (8,3*) motsvarande en EBITDA marginal om 19 procent.

 • Nettoresultatet uppgick till 8,1 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,41 SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,5 MSEK.

 • STEEN Solution™ och relaterade produkter stod för 16 procent (11) av den totala försäljningen.

 • Tre ledande kliniker utanför USA (Toronto, Paris och Europas största lungtransplantationsklinik i Wien) presenterade vid ISHLTs konferens i april mycket goda kliniska data på 112 patienter med användande av XVIVO Perfusions produkt STEEN Solution™. Resultaten visar att klinikerna genom att använda STEEN Solution™ kunnat rädda många lungor som initialt bedömts som oanvändbara. Lungorna transplanterades till behövande patienter med minst lika goda resultat som de lungor som blivit godkända initialt.

 • XVIVO Perfusion har under året ingått avtal och startat förberedelser för att flytta kontraktsproduktionen av STEEN Solution™. Detta har initialt medfört engångskostnader på 0,6 MSEK under året, men kommer inom ett år att medföra förbättrade bruttomarginaler på produkten.

STEEN Solution™ i USA

 • Bolaget hade ett möte med FDA där det meddelades att ett expertpanelmöte kommer hållas i första kvartalet 2014. Detta är positivt då ett expertpanelmöte normalt föregår ett registreringsbeslut och avslutar diskussion kring dokumentation.

 • Alla de planerade 42 + 42 patienter har under året inkluderats i den kliniska NOVEL studien med STEEN Solution™ i USA och de kliniska resultaten är fortsatt goda. FDA beslutade att de i studien ingående klinikerna får fortsätta att transplantera lungor som perfunderats med STEEN Solution™ och att studien får utökas med nya centra. Intresset för STEEN Solution™, företagets XPS™ och för att delta i NOVEL studien är fortsatt stort.

 • Den amerikanska NOVEL studien utökades till nio kliniker under året.

 • Unikt samarbete mellan Michigans OPO** och tre transplantationskliniker inledd i XVIVO Perfusions amerikanska studie. Syftet med samarbetet är att öka antalet lungor som kan transplanteras.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Barnes Jewish Hospital i St Louis blir den tionde transplantationskliniken att ingå i den amerikanska NOVEL studien. Den anslutna OPOn Mid-America Transplant Services har investerat i en XPS™ för att stärka samarbetet mellan transplantationscentra och OPO. Detta samarbete är det andra i sitt slag i USA.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredagen den 7 februari 2014. Telefon: 08-50336434, ange kod 44869671

Göteborg 7 februari 2014

XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* 2012 jämförelsetal är jan-sep 2012 från Vitrolifes segment Transplantation adderat med XVIVO Perfusion okt-dec 2012.
** En OPO eller Organ Procurement Organization är ansvarig för samordning och utvärdering av donerade organ för organtransplantation i en region i USA.

Fill out the form to watch the video