Home   /   Pressrelease    /   

Uppgörelse mellan XVIVO och Vi...

Uppgörelse mellan XVIVO och Vivoline

XVIVO Perfusion AB (publ) ingav ansökan om stämning med yrkande om rätt till tre patent/patentansökningar som tillhör Vivoline Medical AB (publ) och som avser uppfinningar gjorda av Stig Steen. XVIVO Perfusion och Vivoline har nu träffat en uppgörelse innebärande bland annat att XVIVO Perfusion återkallar sin talan vid Lunds tingsrätt och ersätter Vivoline för rättegångskostnader med ett belopp om cirka 1,6 miljoner kronor, som kommer belasta första kvartalet 2015. Genom uppgörelsen är parternas mellanhavanden i anledning av tvisten slutligt reglerade.

Uppgörelsen påverkar inte XVIVO Perfusions nuvarande verksamhet och strategi. Bolagets egna produkter STEEN Solution™, som skyddas av beviljade patent som löper till år 2021 (i USA 2022), och Perfadex® omfattas inte av den bakomliggande tvist som uppgörelsen gäller.

Göteborg 9 februari 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video