Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO Perfusion AB (publ) Boks...

XVIVO Perfusion AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Fortsatt god tillväxt och EBITDA

FJÄRDE KVARTALET 2017 (OKT – DEC)

• Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 14 procent och uppgick till 39,4 MSEK (34,6). Ökningen motsvarar 21 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 41,6 MSEK (38,4). Ökningen motsvarar 14 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 9,1 MSEK (6,7) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 22 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har belastat kvartalet med 0,5 MSEK (3,1), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 8,6 MSEK (3,6) motsvarande en EBITDA marginal om 21 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 4,7 MSEK (0,0), efter avskrivningar om 3,8 MSEK (3,6).
• Nettoresultatet uppgick till 5,6 MSEK (-0,6), vilket gav ett resultat per aktie om 0,21 SEK (-0,02).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,9 MSEK (-6,2).
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 43 procent (38) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Reimbursement-koder erhållna för hela EVLP processen i USA. Från och med 1 januari 2018 kan sjukhus i USA få ersättning (reimbursement) för kirurgens och teamets tid relaterat till en EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion). De tre nya koderna kommer också förenkla ersättningsprocessen för amerikanska sjukhus.
• XVIVO Perfusion har under kvartalet installerat den första XPS™ i Kina. Syftet är att starta en EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) -studie på Shanghai Pulmonary Hospital. Studien är utformad för att komplettera befintliga EVLP-data med kinesisk data.

PERIODEN 2017 (JAN – DEC)

• Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 15 procent och uppgick till 141,0 MSEK (122,5). Ökningen motsvarar 15 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under perioden ökade med 7 procent och uppgick till 148,3 MSEK (138,2). Ökningen motsvarar 7 procent i lokala valutor.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 24,8 MSEK (26,4) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 17 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har belastat perioden med 2,8 MSEK (10,3), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 22,0 MSEK (16,0) motsvarande en EBITDA marginal om 15 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,1 MSEK (2,7), efter avskrivningar om 14,9 MSEK (13,2).
• Nettoresultatet uppgick till 6,3 MSEK (1,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,25 SEK (0,07).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,2 MSEK (12,6).
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 35 procent (32) av försäljningen utan kapitalvaror.
• Bolaget tillfördes cirka 181 miljoner kronor före emissionskostnader genom en riktad nyemission till Tredje AP-fonden, Norron, Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden.
• Inkluderingen av alla 220 (110 + 110) patienterna är slutförd i NOVEL-studien som genomförs i USA med STEEN Solution™ och XPS™. Denna kliniska studie kommer att utgöra underlag för bolagets PMA (Pre-Market Approval) ansökan hos FDA. STEEN Solution™ och XPS™ är redan tidigare godkänt för försäljning i USA under ett så kallat HDE-godkännande.
• PrimECC® studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har färdigrekryterats. Studien har för avsikt att utöka den kliniska dokumentationen för PrimECC® och inkluderade totalt 80 (40+40) patienter.
• Första patienten hjärttransplanterad med den av Stig Steen utvecklade nya hjärtpreservationsmetoden. Stig Steens pre-kliniska forskning har resulterat i en förbättrad metod för hjärttransplantation som gör det möjligt att utöka tiden för transport och samtidigt bibehålla hjärtats funktion.
• 6 XPS™ och LS™ levererades under perioden, varav Kina, Australien, Nederländerna och Portugal är nya länder som fick tillgång till XPS™ eller LS™. Vid periodens utgång hade 46 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 måndagen den 12 februari 2018. Telefon: +46 (0)8 5059 6306, ange kod 20105534#

Göteborg den 9 februari 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

Fill out the form to watch the video