Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO Perfusions teckningsopti...

XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2020/2022

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) den 31 mars 2020 beslutade att emittera högst 408 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 till anställda i XVIVO och XVIVOs svenska dotterbolag. Anmälningsperioden för teckning av teckningsoptioner löpte ut den 23 september 2020 och totalt tecknades 374 000 tecknings¬optioner.

Anställda som har tecknat teckningsoptionerna har betalat en optionspremie motsvarande marknads­värdet beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderings­modell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i XVIVO under perioden 2 maj–31 maj 2022 till en teckningskurs om 205,88 kronor, motsvarande 150 procent av det volymvägda medelvärdet av de betalkurser för XVIVOs aktie som noterats på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under perioden 4 maj–15 maj 2020. Anmälningsperioden för teckning av teckningsoptioner löpte ut den 23 september 2020 och totalt tecknades 374 000 teckningsoptioner, varvid den sista teckningen skedde den 2 juni 2020.
 
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer XVIXOs aktiekapital att öka med cirka 9 559 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,4 procent av det totala antalet aktier och röster i XVIVO.
 
Göteborg 24 september 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video