Home   /   Pressrelease    /   

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Fortsatt god försäljningstillväxt, EBITDA och förstärkt utvecklingsportfölj

PERIODEN (JAN – DEC 2016)

• Försäljningen under perioden ökade med 15 procent och uppgick till 138,2 MSEK (120,2). I lokala valutor uppgick tillväxten under perioden till 13 procent. Under perioden påverkades försäljningen positivt av förvärvet av Vivoline med 4,3 MSEK.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster ökade med 27 procent och uppgick till 26,4 MSEK (20,8) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 19 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och förvärvet av Vivoline har belastat perioden med 10,4 MSEK (2,0), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 16,0 MSEK (18,8) motsvarande en EBITDA marginal om 12 procent.
• Rörelseresultatet var 2,7 MSEK (7,2), efter att avskrivningar om 13,2 MSEK (11,6) har belastat perioden.
• Nettoresultatet uppgick till 1,5 MSEK (5,1), vilket gav ett resultat per aktie om 0,07 SEK (0,24).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,6 MSEK (8,6).
• Total försäljning av varm perfusion STEEN Solution™, XPS™, LS™* samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 40 procent (39) av den totala försäljningen.
• 10 XPS™ och LS™ levererades under perioden, varav av 4 till Europa och 6 till USA. Spanien, Frankrike och Schweiz var nya länder som fick tillgång till XPS™ och LS™ under perioden.
• Integrationen av Vivolines organisation är genomförd och en aktiv marknadsföring av dess produkter görs nu av XVIVOs försäljningsavdelning på de 44 kliniker som har tillgång till XPS™ eller LS™.
• Bolaget har erhållit CE-märke på en patentskyddad produkt, PrimECC®, utvecklad för att förbereda (priming på engelska) hjärtlungmaskinen inför öppen hjärtkirurgi. Företaget utökar den kliniska dokumentationen för PrimECC® genom en pågående klinisk studie.
• STEEN Solution™ användes för första gången någonsin för att ge lokal leverans av ett kemoterapeutiskt medel till en patient som lider av metastatiskt lungsarkom genom In-Vivo Lung Perfusion (IVLP).

FJÄRDE KVARTALET (OKT – DEC 2016)

• Försäljningen under kvartalet ökade med 18 procent och uppgick till 38,4 MSEK (32,7). I lokala valutor uppgick tillväxten under kvartalet till 11 procent. Under kvartalet påverkades försäljningen positivt av förvärvet av Vivoline med 2,8 MSEK.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 6,7 MSEK (7,2) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 17 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista och förvärvet av Vivoline har belastat kvartalet med 3,1 MSEK (0,3), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 3,6 MSEK (6,9) motsvarande en EBITDA marginal om 9 procent.
• Rörelseresultatet var 0,0 MSEK (3,8), efter att avskrivningar om 3,6 MSEK (3,1) har belastat kvartalet.
• Nettoresultatet uppgick till -0,6 MSEK (2,8), vilket gav ett resultat per aktie om -0,02 SEK (0,13).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,2 MSEK (2,9), främst påverkat av förändring rörelsefordringar om -11,8 MSEK från bland annat ökad försäljning och förutbetalda försäkringspremier.
• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™, LS™* samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 43 procent (40) av den totala försäljningen.
• 4 XPS™ och LS™ levererades under kvartalet, varav två XPS™ till USA och två LS™ till Spanien, vilket är ett nytt land som fick tillgång till LS ™.
• Under kvartalet förvärvade XVIVO Perfusion ytterligare 1,4 procent av aktierna i Vivoline Medical AB genom tvånginlösenförfarande. Detta innebär att XVIVO Perfusion förvärvat totalt 100 procent av aktierna i Vivoline Medical AB.
• XVIVO Perfusion AB:s aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista den 28 november 2016. Bolagets aktier handlas fortsatt med samma kortnamn och ISIN-kod.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Ett XPS™ kontrakt har slutits med Alfred Health, Melbourne, Australien vilket är den första XPS™ som säljs till landet. Leverans och installation är beräknad att ske under Q1 2017.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 onsdagen den 8 februari 2017. Telefon: 08-506 921 80, ange kod 13300522

Göteborg den 8 februari 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

* Vivolines EVLP-maskin.

Fill out the form to watch the video