Home   /   Pressrelease    /   

Delårsrapport januari–juni 201...

Delårsrapport januari–juni 2013

Studien i USA fulltalig och goda kliniska resultat presenterade på patienter utanför USA

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

• Alla de planerade 42 + 42 patienter har nu inkluderats i den kliniska studien med STEEN Solution™ i USA och de kliniska resultaten är mycket lovande.

• Tre ledande kliniker utanför USA (Toronto, Paris och Europas största lungtransplantationsklinik i Wien) presenterade vid ISHLT:s konferens i april mycket goda kliniska data på 112 patienter med användande av XVIVO Perfusions produkt STEEN Solution™. Resultaten visar att klinikerna genom att använda STEEN Solution™ kunnat rädda många lungor som initialt bedömts som oanvändbara. Lungorna transplanterades till behövande patienter med minst lika goda resultat som de lungor som blivit godkända initialt.

• FDA:s kompletterande frågor rörande ansökan om marknadsgodkännande för STEEN Solution™ på den amerikanska marknaden besvarades under kvartalet. FDA beräknas komma med besked under det tredje kvartalet.

• Vid slutet av juni har sammanlagt 47 patienter i USA blivit transplanterade med lungor som gjorts tillgängliga genom användning av Steen Solution™ och XVIVOs perfusionsmaskin XPS™.

FÖRSTA HALVÅRET (JAN-JUN 2013)

• Omsättningsökningen var 21 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 32,1 MSEK (27,8*), motsvarande en ökning om 15 procent i SEK.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,1 MSEK (9,2*) motsvarande en EBITDA marginal om 19 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 4,1 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,21 SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,9 MSEK.

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2013)

• Omsättningsökningen var 18 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 15,8 MSEK (14,0*), motsvarande en ökning om 12 procent i SEK.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,4 MSEK (4,2*) motsvarande en EBITDA marginal om 15 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 1,7 MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om 0,09 SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,9 MSEK.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 torsdagen den 11 juli 2013
Telefon: 08-50336434, ange kod 98290392


* Jämförelsetal 2012 är Vitrolifes segment Transplantation så som det redovisats i Vitrolifes rapportering.

Fill out the form to watch the video