Home   /   Pressrelease    /   

Delårsrapport januari-mars 202...

Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet 2021 (1 jan – 31 mar)
• Nettoomsättningen uppgick till 58,3 MSEK (46,5), motsvarande en ökning om 26 procent i SEK och 38 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 54,9 MSEK (44,2), motsvarande en ökning om 24 procent i SEK och 36 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 53 procent (31) av nettoomsättningen.
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,3 MSEK (5,1), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 11 procent (11). Redovisad EBITDA uppgick till 11,2 MSEK (7,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 19 procent (16).
• Justerad EBIT uppgick till -1,8 MSEK (-2,5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,2 MSEK (0,0).
• Nettoresultatet uppgick till 6,0 MSEK (6,5). Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,25).
Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 350,3 MSEK (158,7).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Publikation i ansedda vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine visar på signifikanta fördelar med syresatt kall maskinperfusion inför levertransplantation.
• De första patienterna transplanterades i australiensk forskarinitierad hjärtpreservationsstudie.

VD-kommentar
“Årets första kvartal var positivt ur flera aspekter. Försäljningen av maskinperfusion inom Thorax uppgick till 21 MSEK, en ökning om 45 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I USA presenterade AOPO (The Association of Organ Procurement Organizations) en ny, banbrytande målsättning om att öka antalet transplantationer med 50 procent till 2026, vilket skapar viktiga affärsmöjligheter för XVIVO. Den största ljuspunkten under första kvartalet utgjorde dock den artikel i New England Journal of Medicine i februari där de stora fördelarna med syresatt perfusion av lever inför transplantation lyftes fram.”

Inbjudan till telefonkonferens
VD Dag Andersson och CFO Kristoffer Nordström presenterar rapporten vid en telefonkonferens idag klockan 14:00.
Telefon: +46 (0) 8 5664 2651, ange kod 16950415#

Göteborg den 21 april 2021

Dag Andersson
VD

Fill out the form to watch the video