Home   /   Pressrelease    /   

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTIL...

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT SAMT RIKTAD NYEMISSION OM 73 MSEK

ANDRA KVARTALET (APR – JUN 2014)

• Försäljningen under kvartalet ökade med 17 procent och uppgick till 18,5 MSEK (15,8). Omsättningsökningen var 15 procent i lokala valutor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,8 MSEK (2,4) motsvarande en EBITDA marginal om 10 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 0,8 MSEK (1,7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,04 SEK (0,09).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 MSEK (3,9).

• STEEN Solution™ och relaterade produkter stod för 23 procent (13) av den totala försäljningen.

• Investeringar i framtida försäljningstillväxt görs genom forskning och utveckling av nya indikationer för STEEN Solution™

• Styrelsen beslutade om riktad nyemission om 73 MSEK till en grupp svenska och internationella kvalificerade investerare för att möjliggöra en snabbare uppbyggnad av Bolagets rörelsekapital inför lansering av XPS och STEEN Solution i USA och Europa, samt investeringar i nya indikationer.

PERIODEN (JAN – JUN 2014)

• Försäljningen under perioden uppgick till 36,7 MSEK (32,1), motsvarande en ökning om 14 procent i SEK. Omsättningsökningen var 12 procent i lokala valutor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,9 MSEK (6,1) motsvarande en EBITDA marginal om 13 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 2,6 MSEK (4,1), vilket gav ett resultat per aktie om 0,13 SEK (0,21).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,6 MSEK (7,9) på grund av förändring i rörelseskulder -3,3 MSEK och inbetald skatt -3,6 MSEK.

• STEEN Solution™ och relaterade produkter stod för 24 procent (14) av den totala försäljningen.

• Den av FDA inkallade expertpanelen röstade enhälligt, med röstsiffrorna 10-0, för att XPS™ System med STEEN Solution™ uppfyller kraven för HDE-godkännande (Humanitarian Device Exemption).

• XPS™ har erhållit CE-märke, vilket möjliggör försäljning av XPS™ och tillhörande engångsartiklar i Europa.

• I Turkiet har den första lungtransplantationen med en lunga som behandlats med STEEN Solution™-metoden genomförts på Sureyyapasa Teaching Hospital.

• Styrelsen beslutade om riktad nyemission om 73 MSEK till en grupp svenska och internationella kvalificerade investerare för att möjliggöra en snabbare uppbyggnad av bolagets rörelsekapital inför lansering av XPS™ och STEEN Solution™ i USA och Europa, samt investeringar i nya indikationer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• XVIVO har erhållit marknadsgodkännande för STEEN Solution™ och XPS™ av FDA.

• XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2014/2016 riktat till anställda fulltecknades.

• Genom den riktade nyemissionen ökade antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion med 1 950 000 från 19 562 769 till 21 512 769.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 onsdagen den 13 augusti 2014. Telefon: 0200884746, ange kod 67955875.

Fill out the form to watch the video