Home   /   Pressrelease    /   

I startblocken inför studieupp...

I startblocken inför studieuppstart för hjärtpreservation och PrimECC

ANDRA KVARTALET 2020 (APRIL – JUNI)

Finansiell information

 • Segment försäljning utan kapitalvaror minskade under kvartalet med 44 procent och uppgick till 28,0 MSEK (50,5). Minskningen motsvarar 46 procent i lokala valutor. Total försäljning under kvartalet minskade med 46 procent och uppgick till 30,4 MSEK (56,4). Minskningen motsvarar 47 procent i lokala valutor. Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på försäljning och produktmix under kvartalet. På de viktiga marknaderna har bolaget sett en viss återhämtning, i USA från och med maj och i Europa från och med juni. Nedgången av lungtransplantationer har främst berott på vilken utsträckning Covid-19-pandeminpåverkat intensivvården på de olika marknaderna. Eftersom transplantation är en livsuppehållande behandling och transplantationer är prioriterade av hälsovårdsmyndigheter världen över är bolagets bedömning att den långsiktiga effekten på efterfrågan av transplantationspro­dukter kommer vara oförändrad.
 • Varm perfusion stod för 37 procent (45) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,5 MSEK (8,1) motsvarande en EBITDA-marginal om -18 procent (14). EBITDA, har under kvartalet har belastats med kostnader i samband med organisationsförändring om -4,5 MSEK. Justerat för detta uppgår EBITDA för kvartalet till –1,0 MSEK (12,1), motsvarande en EBITDA-marginal om -3 procent (21).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,7 MSEK (1,9), efter att avskrivningar om 7,3 MSEK (6,1) belastat kvartalet. Justerat för ovan nämnda kostnader uppgick rörelseresultatet till -8,2 MSEK (5,9).
 • Nettoresultatet uppgick till -16,0 MSEK (2,2), vilket gav ett resultat per aktie om -0,60 SEK (0,08).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 2,4 MSEK (21,0). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -13,9 MSEK (-27,8 MSEK).

Väsentliga händelser

 • Dag Andersson har utsetts till ny vd och koncernchef. XVIVO Perfusions grundare och tidigare vd, Magnus Nilsson, kvarstår som Senior Advisor för att primärt arbeta med R&D.
 • Anne-Li Sigvardsson, MSc har utnämnts till IP-chef (Chief Intellectual Property Officer). Andreas Wallinder, MD, PhD har blivit utnämnd till Medicinsk chef (Chief Medical Officer).
 • Den vetenskapliga tidskriften Nature Communications publicerade under kvartalet en artikel vilken beskriver bolagets hjärtpreservationsteknologi och studien som visar metoden är säker.
 • Universitetssjukhuset AKH i Wien, Österrike, som är en av de tre största lungtransplantationsklinikerna i Europa, har köpt en XPS™.

PERIODEN 2020 (JANUARI – JUNI)

Finansiell information

 • Segment försäljning utan kapitalvaror minskade under perioden med 26 procent och uppgick till 72,2 MSEK (97,3). Minskningen motsvarar 28 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under perioden minskade med 26 procent och uppgick till 76,9 MSEK (104,1). Minskningen motsvarar 28 procent i lokala valutor. Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på försäljning och produktmix under perioden.
 • Varm perfusion stod för 31 procent (44) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA ,uppgick till 2,1 MSEK (11,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 3 procent (11). EBITDA, har belastats med kostnader i samband med organisationsförändringar med -4,5 MSEK, medan upplösning av kostnadsreserveringar för aktiebaserade bonusprogram för anställda utanför Sverige bidragit positivt med 2,5 MSEK. Justerat för dessa poster uppgår EBITDA för perioden till 4,1 MSEK (20,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 5 procent (20).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,7 MSEK (0,1), efter att avskrivningar om 14,8 MSEK (11,2) belastat perioden. Justerat för ovan nämnda poster uppgick rörelseresultatet till -10,7 MSEK (9,6).
 • Nettoresultatet uppgick till -9,5 MSEK (1,9), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (0,07).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 11,6 MSEK (22,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -29,7 MSEK (-39,5 MSEK).

Väsentliga händelser

 • Den vidareutvecklade och mer användarvänliga Perfadex® Plus med Click Port har lanserats i hela världen.
 • En XPS™ har för första gången levererats till ett pediatriskt (barn) sjukhus i Rom, Italien. Vid periodens utgång hade 53 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.
 • Bolagets studier för PrimECC® och hjärtpreservation inför transplantation i Europa är klara för att inkludera de första patienterna. Dessa två studier har inte kunnat starta under perioden på grund av att kliniker i Europa tillfälligt pausat alla kliniska studier under Covid-19-pandemin.

TELEFONKONFERENS

VD Dag Andersson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14.00 fredagen den 10 juli 2020. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 84626045#.

Fill out the form to watch the video