Home   /   Pressrelease    /   

Kallelse till årsstämma I XVIV...

Kallelse till årsstämma I XVIVO Perfusion AB (publ)

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) hålls tisdagen den 7 maj 2013 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 30 april 2013 klockan 12:00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, Att: Catrin Olsson, per telefon 031-788 21 53, per fax 031-788 21 69 eller per e-post catrin.olsson@xvivoperfusion.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakts­formulär finns tillgängligt på www.xvivoperfusion.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 30 april 2013 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 8 april 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Fill out the form to watch the video