Home   /   Pressrelease    /   

Starkt kassaflöde trots påverk...

Starkt kassaflöde trots påverkan av Covid-19

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN – MAR)
  • Total försäljning (inklusive kapitalvaror) minskade med 3 procent och uppgick till 46,5 MSEK (47,7). Minskningen motsvarar 6 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror minskade under kvartalet med 6 procent och uppgick till 44,2 MSEK (46,8). Minskningen motsvarar 9 procent i lokala valutor.

  • Varm perfusion stod för 27 procent (43) av försäljningen utan kapitalvaror. Försäljningen av varor för varm perfusion påverkades under mars månad dels av att färre EVLP:er utfördes, dels av att vissa order inte kunde levereras till klinikerna då de endast mottog Covid-19 relaterade artiklar.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,6 MSEK (3,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent (7). Rörelseresultatet första kvartalet 2020 har påverkats positivt av upplösning av kostnadsreserveringar om 2,5 MSEK (-5,5) avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda utanför Sverige. Justerat för denna reservering uppgår EBITDA för första kvartalet till 5,1 MSEK (8,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 11 procent (18).
  • Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (-1,9), efter att avskrivningar om 7,5 MSEK (5,1) belastat kvartalet. Justerat för effekten av aktiebaserade bonusprogram uppgick rörelseresultatet till -2,5 MSEK (3.7).
  • Nettoresultatet uppgick till 6,5 MSEK (-0,3), vilket gav ett resultat per aktie om 0,25 SEK (-0,01).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 9,2 MSEK (0,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-11,7 MSEK). Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 158,7 MSEK, en minskning med 1,3 MSEK gentemot vid årets början.
  • Den vidareutvecklade och mer användarvänliga Perfadex® Plus med Click Port har lanserats i hela världen.
  • En XPS™ har för första gången levererats till ett pediatriskt (barn) sjukhus i Rom, Italien. Vid periodens utgång hade 52 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.
  • Bolagets studier för PrimECC® och hjärtpreservation inför transplantation i Europa är klara för att inkludera de första patienterna. Dessa två studier har inte kunnat starta under det första kvartalet på grund av att kliniker i Europa tillfälligt pausat alla kliniska studier under Covid-19 epidemin

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 11:30 torsdag den 9 april 2020. Telefon: +46 (0)8 566 426 51. Ange kod: 52504358#.

Göteborg den 9 april 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

 


Fill out the form to watch the video