Home   /   Pressrelease    /   

Valberedning i XVIVO Perfusion...

Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2019:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB
Joachim Spetz, företräder Swedbank Robur
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
Gösta Johannesson, Styrelsens Ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 27 april 2018. Valberedningen representerar tillsammans 28 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas den 25 april 2019 i Göteborg. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 53015, 400 14 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 24 september 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video