Home   /   Pressrelease    /    XVIVO avlämnar delårsrapport j...

XVIVO avlämnar delårsrapport januari-juni 2022

Stark försäljningstillväxt och ökade bruttomarginaler

Andra kvartalet 2022 (1 april – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 94,3 MSEK (59,3), motsvarande en ökning om 59 procent i SEK och 44 procent i lokala valutor.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax 24 procent, Abdominal 51 procent och Services 40 procent. Förvärvad tillväxt uppgick till 16 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 78 procent (76). Total bruttomarginal var 72 procent (75) på grund av segmentsmix.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,4 MSEK (-1,5) motsvarande en EBITDA-marginal om 15 procent (-3).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,3 MSEK (8,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 12 procent (14).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,1 MSEK (-9,3). Justerad EBIT uppgick till 1,1 MSEK (0,6).
• Nettoresultatet stärktes till 7,5MSEK (-8,9). Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (-0,31).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till -1,6 MSEK (-13,4) och inkluderar utbetalning av aktiekursbaserat incitamentsprogram för utlandsanställda om 5,8 MSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -36,6 MSEK (-36,1), påverkat av investeringar i FoU-projekt -30,5 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet
• De första Kidney Assist Transport levererades till amerikanska sjukhus
• IDE-ansökan inför amerikansk hjärtpreservationsstudie inlämnad till amerikanska FDA. Komplettering av ansökan pågår
• Partnerskap ingått med Cleveland Clinic för avancerad analys av perfusionsdata
• Antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) ökade med 63 301 i samband med lösen av teckningsoptionsprogram 2020/2022

Perioden 2022 (1 januari – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 186,9 MSEK (117,6), motsvarande en ökning om 59 procent i SEK och 45 procent i lokala valutor.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax 29 procent, Abdominal 33 procent och Services 46 procent. Förvärvad tillväxt uppgick till 15 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 78 procent (76). Total bruttomarginal var 71 procent (74) på grund av segmentmix.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,1 MSEK (9,7) motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent (8).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26,7 MSEK (14,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 14 procent (12).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,8 MSEK (-6,2). Justerad EBIT uppgick till 6,4 MSEK (-1,2).
• Nettoresultatet stärktes till 12,3 MSEK (-2,9). Resultat per aktie uppgick till 0,42 SEK (-0,10).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,9 MSEK (-3,0). Totalt kassaflöde uppgick till -100,2 MSEK (-46,3), påverkat av betalning av slutlig tilläggsköpeskilling från förvärvet av Organ Assist (XVIVO B.V) -21,0 MSEK samt investeringar i FoU-projekt -57,5 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden
• XVIVOs hjärtteknologi används i världens första framgångsrika xenotransplantation (gris till människa)
• Kidney Assist Transport ges 510(k)-godkännande av amerikanska FDA
• XVIVO erhåller sitt första certifikat enligt EUs förordning Medical Device Regulation (MDR) för Kidney Assist Transport
• XVIVO erhåller marknadsgodkännande i Kina för PERFADEX® Plus

VD-kommentar
“XVIVO presterar återigen ett kvartal med god försäljningstillväxt inom samtliga affärsområden. Försäljningen andra kvartalet uppgick till 94 MSEK (59) motsvarande en tillväxt om 59 procent och organisk tillväxt var 28 procent rensat för valutaeffekter.

Givet rådande inflationsklimat och den osäkerhet som präglar vår omvärld är jag fast övertygad om att en lönsam kärnaffär nu blir viktigare än någonsin. Det gläder mig därför att vi fortsätter generera goda bruttomarginaler för förbrukningsvaror. Thorax marginaler ökade till 82 (80) procent och Abdominal ökade till 56 (50) procent – ett resultat av de prisökningar vi genomfört på samtliga marknader samt stort fokus på produktionslönsamhet.

Lanseringen av Kidney Assist Transport har nu påbörjats i USA och vi ser ett stort intresse bland njurkliniker. Vi har ett koncept och en organisation i Europa som gjort oss till ledande i Europa inom levertransplantation och jag är exalterad över att vi nu kan påbörja samma resa i USA inom njurtransplantation.” – Dag Andersson, VD XVIVO

Fill out the form to watch the video