Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO avlämnar delårsrapport j...

XVIVO avlämnar delårsrapport januari-juni 2023

"Fortsatt momentum för vår affär"

Andra kvartalet 2023 (1 april – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 154,6 MSEK (94,3), motsvarande en ökning om 64 procent i SEK och 52 procent i lokala valutor. Organisk tillväxt utgjorde 46 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 47 procent, Abdominal förbrukningsvaror 40 procent och Services 79 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 80 procent (78). Total bruttomarginal var 75 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,8 MSEK (4,1). Justerad EBIT uppgick till 15,1 MSEK (1,1).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,2 MSEK (14,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 11 procent (15). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,5 MSEK (11,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19 procent (12).
• Nettoresultatet uppgick till 6,9 MSEK (7,5). Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (0,26).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 15,7 MSEK (-1,6). Totalt kassaflöde uppgick till -34,5 MSEK (-36,6), påverkat av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S.r.l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -22,7 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet
• IDE-ansökan för XVIVOs hjärtpreservationsteknologi har godkänts av amerikanska FDA
• Inklusion av patienter färdigställd i den europeiska kliniska studien för hjärtpreservation
• Tjänsteerbjudandet i USA stärkts genom en kommersiell integration av STAR Teams
• Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ)

Perioden 2023 (1 januari – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 295,2 MSEK (186,9), motsvarande en ökning om 58 procent i SEK och 45 procent i lokala valutor. Organisk tillväxt utgjorde 39 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 40 procent, Abdominal förbrukningsvaror 56 procent och Services 77 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 80 procent (78). Total bruttomarginal var 75 procent (71).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,0 MSEK (8,8). Justerad EBIT uppgick till 27,6 MSEK (6,4).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40,9 MSEK (29,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (16). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53,4 MSEK (26,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 18 procent (14).
• Nettoresultatet stärktes till 21,1 MSEK (12,3). Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (0,42).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 MSEK (-10,9). Totalt kassaflöde uppgick till -83,0 MSEK (-100,2), påverkat av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S.r.l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -45,4 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservations-teknologi påvisats även vid donation efter cirkulationsstillestånd (DCD)
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 25 procent av ländernas hjärttransplantationer har under perioden utförts med hjälp av vår teknologi
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Strategiskt samarbete inleds med MTJ Aviation för att stärka XVIVOs tjänst för organhämtning i USA
• Ytterligare patientinkludering i studien av PrimECC avslutas. Studiedata kommer analyseras och de strategiska möjligheterna skall utvärderas

VD-kommentar
“Under det andra kvartalet fortsatte den positiva trenden för vår affär. Inom lungtransplantation ser vi en god tillväxt på vår huvudmarknad USA och i Europa fortsätter den starka aktiviteten inom leverperfusion. Under kvartalet nådde vi också viktiga regulatoriska milstolpar inom hjärtpreservation. XVIVO står väl rustat att ta tillvara på de möjligheter som kontinuerligt öppnas upp inom maskinperfusion. Nyckel till framgång är ett skarpt fokus på vår kärnverksamhet, investeringar i ökad produktionskapacitet, regulatoriska godkännanden för hjärtpreservation globalt och leverperfusion i USA, samt i det fortsatta uppbyggandet av en organisation i världsklass.”
– Christoffer Rosenblad, vd

Fill out the form to watch the video