Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO avlämnar delårsrapport j...

XVIVO avlämnar delårsrapport januari-mars 2023

Rekordkvartal för försäljning och bruttomarginal

Första kvartalet 2023 (1 Jan – 31 Mar)
• Nettoomsättningen uppgick till 140,6 MSEK (92,7), motsvarande en tillväxt om 52 procent i SEK och 39 procent rensat för valutaeffekter. Organisk tillväxt utgjorde 34 procent och förvärvad tillväxt 5 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax 23 procent, Abdominal 85 procent och Services 81 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 81 procent (79). Total bruttomarginal förbättrades till 75 procent (70).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,2 MSEK (4,6). Justerad EBIT uppgick till 12,5 MSEK (5,3).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,6 MSEK (14,7) motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent (16). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,9 MSEK (15,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 18 procent (17).
• Nettoresultatet uppgick till 14,2 MSEK (4,8).
• Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,16).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,4 MSEK (-9,3), främst på grund av betalning av personalrelaterade rörelseskulder intjänade under 2022. Totalt kassaflöde uppgick till -48,4 MSEK (-63,6), påverkat av investeringar i FoU-projekt om -22,6 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 25 procent av ländernas hjärttransplantationer har under kvartalet utförts med hjälp av vår teknologi.
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservationsteknologi påvisats även vid donation efter cirkulationsstillestånd (DCD).
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology

VD-kommentar
“När det första kvartalet sammanfattas kan det konstateras att de senaste årens hårda och fokuserade arbete ger utdelning i form av stark tillväxt, goda marginaler samt att viktiga milstolpar passerats inom både hjärta och lever. För att fortsätta denna resa kommer bolaget att fokusera ännu tydligare på att utveckla nuvarande affär, fortsätta lanseringen av Kidney Assist Transport i USA och Europa, ta hjärtteknologin till regulatoriskt godkännande i EU, Australien och USA samt uppnå regulatoriskt godkännande för vår leverteknologi i USA. Ett ökat fokus kommer göra att fler patienters liv räddas och att vi en dag kan uppnå vår vision att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ.”
– Christoffer Rosenblad, VD

Fill out the form to watch the video